Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016/2019

Misja przedszkola

 • Naszym założeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi zdrowych, wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach
 • Zapewniamy wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli
 • Wychowujemy wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki -umożliwiamy dzieciom prezentację ich osiągnięć w środowisku
 • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, ruchowej
 • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, umysłowego i fizycznego
 • Zadbamy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci
 • Przedszkole zapewni poczucie bezpieczeństwa, troszczyć się będzie zdrowie dzieci

Wizja przedszkola

 • Nasze przedszkole dąży do zapewnienia dzieciom dobrego samopoczucia emocjonalnego, moralnego, psychicznego i fizycznego
 • Stawiamy na przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku, promujące zdrowie i działania proekologiczne.
 • Kształtujemy osobowość dziecka, które żyje i rozwija się w swojej małej ojczyźnie w nierozerwalnym związku ze środowiskiem przyrodniczym, otoczeniem kulturalno -społecznym, w relacjach z rodziną, nauczycielem, grupą rówieśniczą i społecznością lokalną
 • Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkola
 • Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia i systematycznie zdobywali nową wiedzę i wielorakie umiejętności pozwalające im sprawnie funkcjonować w świecie ludzi, rzeczy i zjawisk

Model Absolwenta Przedszkola Miejskiego Nr 2

Absolwent naszego przedszkola:

Ma świadomość własnej tożsamości:

 • zna swoje imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania;
 • opowiada w kilku zdaniach o tym, czym zajmują się jego rodzice;
 • odczuwa więź uczuciową z rodziną i środowiskiem, w której wzrasta;
 • dostrzega różnorodność zwyczajów i tradycji rodzinnych;
 • rozpoznaje flagę polski, godło polski, herb swojego miasta;

Ma pozytywny obraz samego siebie:

 • dostrzega swoje mocne i słabe strony;
 • emocje wyraża w sposób akceptowany przez innych;
 • akceptuje odmienność innych;
 • dobrze się czuje w różnych grupach rówieśniczych, zna swoje prawa i obowiązki wynikające z katalogu praw i obowiązków przedszkolaka;

Śmiało wyraża swoje opinie:

 • trafnie ocenia zachowanie swoje i innych;
 • argumentuje swoje zdanie;
 • określa swoje samopoczucie werbalnie oraz za pomocą innych środków wyrazu.

Prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą:

 • jest otwarty, twórczy, dociekliwy;
 • zadaje pytania;
 • chętnie podejmuje stawiane przed nim zadanie;
 • dąży do rozwiązywania problemów;
 • nie zniechęca się niepowodzeniami, szuka nowych rozwiązań;
 • wytrwale dąży do zakończenia jak najlepszego, na miarę swoich możliwości, wykonania zadania;
 • skupia się dłużej na wykonywaniu zadania, czynności;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę oraz umiejętności w sytuacjach edukacyjnych oraz życiu codziennym.

W zrozumiały sposób komunikuje się z innymi:

 • łatwo nawiązuję kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;
 • wyraża swoje potrzeby i oczekiwania;
 • nazywa swoje stany emocjonalne;
 • uważnie i ze zrozumieniem słucha innych;
 • współdziała  w zabawie;
 • prezentuje siebie oraz efekty pracy swojej i zespołu.

Przestrzega zasad współżycia w grupie:

 • rozpoznaje sygnały umowne i reaguje na nie;
 • dostosowuje zachowanie do określonych poleceń;
 • akceptuje w zabawie propozycje innych;
 • używa zwrotów grzecznościowych adekwatnie do sytuacji;
 • szanuje pracę swoją i innych;
 • utrzymuje ład i porządek w miejscu zabaw i na półce indywidualnej, wywiązuje się z obowiązków, np. dyżurnego.

Troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo:

 • dba o higienę osobistą;
 • rozumie znaczenie zdrowego odżywiania, pobytu na powietrzu;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach, grach, zajęciach ruchowych;
 • przestrzega zasad przyjętych w zabawach ruchowych;
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • potrafi ocenić i uniknąć zachowania zagrażającego zdrowiu  i życiu, w domu i w środowisku;
 • rozumie znaczenie dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczeniu;
 • zna podstawowe zasady ruchu drogowego;

Jest samodzielny w samoobsłudze:

 • samodzielnie myje ręce;
 • samodzielnie spożywa posiłki;
 • samodzielnie ubiera się.

Praca dydaktyczna i wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • Program Od zabawy do nauki - program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki;
 • Program wychowawczo - profilaktyczny Od radości do wartości;
 • Program wychowania przedszkolnego zmodyfikowany na potrzeby dzieci niepełnosprawnych Od zabawy do nauki;
 • Program wspierania rozwoju mowy Mowa naszym skarbem;
 • Program taneczny Po prostu tańcz;
 • Program własny Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2
 • Program edukacji patriotycznej  Mój kraj w Europie;
 • Program własny Czytajmy dzieciom- czytanie rozwija wyobraźnię i kreatywność;
 • Program nauczania religii Kochamy dobrego Boga;
 • Program nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Wysokiem Mazowieckiem.

Cele strategiczne Koncepcji Pracy Przedszkola na lata 2016/2019

 1. Poczynić starania o zdobycie środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw, zakup środków dydaktycznych oraz na modernizację budynku przedszkola.
 1. Podnosić efektywność działań w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Rozszerzać formy współpracy z instytucjami wspierającymi pracę przedszkola