Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2019/2022

 

 

 "Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

 

 Janusz Korczak

 

            Koncepcja przedszkola oparta jest na bogatych doświadczeń lat poprzednich, realizowanych programów i projektów oraz na rozwijaniu kompetencji kluczowych.      

 

 W przedszkolu sięgamy do korzeni poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz osadzanie działań w tradycji i historii regionu. Opieramy się na systemie wartości akceptowanym przez środowisko rodzinne. Każde dziecko w naszym przedszkolu ma możliwość pełnego rozwoju dzięki wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doboru treści adekwatnych do poziomu jego rozwoju i możliwości percepcyjnych, szacunku do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W ten sposób każde dziecko idzie własną ścieżką rozwoju, na której spotyka przewodników  i przyjaciół, uczy się współdziałania i odpowiedzialności, poznaje siebie i swoje możliwości.

 

Nasze przedszkole to przedszkole, w którym dzieci są szczęśliwe, radosne i otwarte. Śmiało sięgają do swoich umiejętności i wiedzy, by osiągnąć sukces. Mogą liczyć na wsparcie nauczycieli, rodziców i kolegów.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszą misją jest stworzenie dzieciom takiego środowiska wychowawczego, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo będące fundamentem przyszłego, dorosłego życia.

 

 Będziemy:

 

 • rozwijać w dziecku samoakceptację i wiarę we własne możliwości,
 • szanować je i uczyć szacunku do siebie samego oraz otaczającego świata,
 • wsłuchiwać się w jego potrzeby i pozwalać na wybór własnej drogi do osiągnięcia sukcesu,
 • wyposażać go w system wartości akceptowany przez środowisko rodzinne,
 • w codziennej pracy stosować zasady oparte na akceptacji, tolerancji, empatii, poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego,
 • motywować  wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
 • diagnozować i rozwijać umiejętności dzieci,
 • przygotowywać dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • pamiętać o naturalnej formie nauki jaka jest zabawa,
 • wdrażać do zdrowego stylu życia,
 • podtrzymywać i rozwijać naturalną  potrzebę ruchu, 
 • wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność wyrażania siebie poprzez ekspresję artystyczną,
 • dbać  o „czas wolny”, którym dziecko będzie mogło samodzielnie zarządzać,
 • stawiać „przeszkody” przed dzieckiem, 
 • wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka,
 • uczyć się od siebie nawzajem i traktować błędy,  jako naturalną trampolinę do sukcesu.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

 • Nasze przedszkole dąży do zapewnienia dzieciom dobrego samopoczucia emocjonalnego, moralnego, psychicznego i fizycznego.
 • Stawiamy na przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku, promujące zdrowie i działania proekologiczne.
 • Kształtujemy osobowość dziecka, które żyje i rozwija się w swojej małej ojczyźnie w nierozerwalnym związku ze środowiskiem przyrodniczym, otoczeniem kulturalno -społecznym, w relacjach z rodziną, nauczycielem, grupą rówieśniczą i społecznością lokalną.
 • Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia i systematycznie zdobywali nową wiedzę i wielorakie umiejętności pozwalające im sprawnie funkcjonować w świecie ludzi, rzeczy i zjawisk.

 

 

 

Model Absolwenta Przedszkola Miejskiego Nr 2

 

Absolwent Przedszkola:

 

- jest radosny, otwarty na innych, okazuje innym szacunek,

 

- jest ciekawy świata, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 

- twórczy i aktywny w działaniu, wykazu je postawę badawczą,

 

 - jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, posiada wiedzę  i   umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,

 

- rozwija swoje talenty,

 

- jest zainteresowany nauką i literaturą,

 

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego  i społecznego,

 

- potrafi współdziałać w zespole,

 

- jest samodzielny, potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie  z trudnościami,

 

- jest wrażliwy estetycznie,

 

- akceptuje zdrowy styl życia,

 

- zna zasady kultury, norm współżycia  społecznego i zachowania, ma pozytywny obraz własnego „JA”,

 

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną, 

 

- szanuje i kocha swoja małą ojczyznę, swój kraj i czuje się Europejczykiem.

 

 Praca dydaktyczna i wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o:

 

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • Program  „Wokół przedszkola” program wychowania przedszkolnego.
 • Program wychowania przedszkolnego zmodyfikowany na potrzeby dzieci niepełnosprawnych „Wokół przedszkola”
 • Program wspierania rozwoju mowy „Mowa naszym skarbem”;
 • Program taneczny „Po prostu tańcz”;
 • Program edukacji teatralnej „Zaklęci w teatr”
 • Program edukacji patriotycznej – regionalnej „ W małym sercu – Polska”;
 • Program własny „Moja przygoda z komputerem”
 • Program własny „Żywioły i ja”
 • Program nauczania religii „W radości dzieci Bożych”
 • Program własny nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 CEL GŁÓWNY

 

pracy przedszkola

 

  „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania– uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

 

 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

 

 pracy przedszkola

 

  1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 

 - Nauczyciele dokonują indywidualnej  diagnozy każdego dziecka;

 

- W pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniają indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

 

- Planowana praca nauczycieli jest monitorowana przez dyrektora a wnioski  z monitorowania wykorzystywane w dalszej pracy;

 

- Stosowane metody, techniki i formy pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;

 

- Nauczyciele pracują zespołowo, planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy;

 

- Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

 

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

- Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dzieci wykorzystują w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

 

- Nauczyciele realizują podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji;

 

- Każde dziecko podlega obserwacji pedagogicznej, z której formułuje się  i wdraża wnioski  dotyczące osiągnięć dziecka.

 

3. Dzieci są aktywne. 

 

- Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, by wszystkie dzieci były zaangażowane i chętnie w nich uczestniczyły;

 

- Nauczyciel stosuje aktywne metody oraz korzysta z narzędzi TIK;

 

- Na każdym etapie dnia dzieci wdrażane są do samodzielności.

 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

- Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie dzięki panującym w nim relacjom opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu;

 

- Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa  i obowiązki. 

 

- Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania. 

 

 - Dzieci wiedzą jakich zachować się od nich oczekuje – w przedszkolu obowiązuje kodeks zachowania;

 

 - W przedszkolu realizowany są programy i projekty prozdrowotne  i ekologiczne ;

 

 5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 

 - W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans  edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. 

 

 - Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej. 

 

 6. Rodzice są partnerami przedszkola. 

 

 - Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach wychowawczym i organizacyjnym. 

 

- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

 

 - Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. 

 

 - Rodzice pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola. 

 

 - Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów indywidualnych  i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

- Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. 

 

 - Organizowane są imprezy środowiskowe: kiermasze świąteczne, konkursy plastyczne, muzyczno – taneczne, olimpiady sportowe, pikniki.

 

 8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

 - W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

 

  9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 

 

 - Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji. 

 

 - Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy. 

 

 - Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do  planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

 - Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych  programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.

 

 - Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny. 

 

 - Współpraca z organem prowadzącym zmierza do dbałości o stan techniczny budynku przedszkola i atrakcyjność jego otoczenia.

 

 

 

 KADRA PRZEDSZKOLA 

 

 1. Obecnie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pracuje, łącznie z dyrektorem, 25  nauczycielek, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi: jedenaście nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, pięć - stopień nauczyciela mianowanego, dziewięć - stopień nauczyciela kontraktowego. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty, szkolenia) organizowane przez CEN w Łomży oraz uczestniczą w Wewnątrz przedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
 2. W przedszkolu pracuje 31 osób - zespół obsługi i administracji, troszczący się o jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń. To dzięki nim w przedszkolu jest czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom, i niestraszne nam cieknące krany i popsute zabawki - wszystko da się naprawić.