O nas

Kroniki archiwalne jako początek istnienia naszej placówki wskazują datę 15. II. 1971 r. Pierwszą kierowniczką była pani Alicja Głębocka, przedszkole mieściło się w starym drewnianym budynku przy ulicy Jagiellońskiej i nie spełniało żadnych kryteriów dla tego typu placówki.

Personel pedagogiczny i techniczny borykał się z szeregiem trudności do których należał brak bieżącej wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Do dyspozycji przedszkolaków były trzy niefunkcjonalne sale zabaw bez zaplecza sanitarnego, a cały budynek wymagał generalnego remontu.

O remont przedszkola zabiegała nowa dyrektor pani Jadwiga Zawłocka, ale ze względu na koszty przewyższające wartość budynku działania zostały zaniechane. W 1980 dzieci starsze przeniesiono do budynku Domu Młodzieży przy ulicy Mickiewicza gdzie swoje nowe pomieszczenia  nazywały " Rajem". Żądania mieszkańców miasta, ciasnota i brak miejsc w przedszkolach wymusiły na ówczesnych władzach konieczność zaadaptowania na potrzeby przedszkola dwóch pomieszczeń w budynku należącym do PZPR.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego przedszkola przy ulicy Wołodyjowskiego. W listopadzie 1986 r. dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg nowej  siedziby.

Nowy budynek  był dwupiętrowy, przestronny i zapewniał wygodę. Przedszkole posiadało wydzielone powierzchnie komunikacyjne, 6 sal zabaw dla dzieci, oddzielną salę gimnastyczną, ogromną szatnię oraz pomieszczenia dla personelu. Budynek przedszkola otaczał obszerny plac zabaw, który jednak był nieprzygotowany do oddania dzieciom z powodu budowlanego bałaganu. Nowym dyrektorem placówki została pani mgr Anna Wasilewska, która zmagała się z urządzeniem i wyposażeniem pomieszczeń tak, aby spełniały potrzeby dzieci. 

Funkcję dyrektora od 2008 roku pełni Iwona Mojkowska natomiast zastępcą dyrektora jest Anna Tymińska.

Obecnie jesteśmy po trzech etapach remontu.

Przedszkole liczy 13 oddziałów  w tym 2 oddziały w budynku Gimnazjum i 3 oddziały dzieci 6-letnich w budynku Szkoły Podstawowej. Liczba przedszkolaków uczęszczających do placówki wynosi 379  dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole usytuowane jest w pięknym budynku z bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Posiadamy 8 słonecznych sal do zabaw dla dzieci i duży hol dostosowany do prowadzenia zajęć gimnastycznych i uroczystości przedszkolnych. Posiadamy również bogato wyposażoną Salę Doświadczania Świata oraz pracownię przyrodniczą.          

Sale zabaw są wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt. Kąciki zainteresowań zabezpieczają aktualne potrzeby dzieci. Do dyspozycji dzieci jest również ścieżka dendrologiczna wokół budynku przedszkola.

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kompetencje zawodowe, stosują aktywne metody pracy poprzez zabawę. Naszymi priorytetami są: akceptacja dziecka, zaufanie i zaspakajanie jego potrzeb oraz zapewnienie dzieciom dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.  Realizacja treści podstawy programowej wzbogacona jest o działania wychodzące poza jej zakres. Dzieci korzystają z zajęć logopedycznych, zajęć tanecznych, nauki języka angielskiego.

Nasze przedszkole wychowuje do wartości, kształtuje postawy. Uczyć dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak dokonywać właściwych wyborów.

Naszym zadaniem jest ułatwienie podejmowania przez wszystkie dzieci i
słusznych decyzji, zapewnienie dobrej komunikacji międzyludzkiej, budowanie harmonii w życiu, skłanianie do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywd.

Przedszkole opiera swoją działalność nie tylko na spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej względem dzieci, lecz również kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. W swej pracy staramy się wspierać i pomagać rodzicom w wychowaniu ich dzieci.

Spotykamy się z nimi na zebraniach grupowych, omawiamy problemy dzieci podczas kontaktów indywidualnych. Staramy się na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach i zachowaniach dzieci w przedszkolu. Prezentujemy aktualne działania jakie są prowadzone na  gazetce dla rodziców oraz stronie internetowej. Organizujemy uroczystości, zajęcia otwarte, warsztaty, wygłaszamy prelekcje.

Współpraca z rodzicami daje bardzo pozytywne efekty: rozbudza wzajemne zaufanie, szczerość, zrozumienie, wzmocnienia więzi emocjonalne rodziców z przedszkolem.

W obecnym czasie przedszkole musi być instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym. Mając to na uwadze organizujemy uroczystości przedszkolne tj. Dzień Przedszkolaka, Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej, Święto drzewa, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Patriotyczne śpiewanie, Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Bal Pasiastych, Dzień kota, Powitanie Wiosny, Święto Ziemi; Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Dni Teatru, Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Zakończenie roku przedszkolnego.

Prowadzimy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym min. przedszkolnymi z naszego miasta i powiatu, Pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Strażą Pożarną w Wysokiem Mazowieckiem, Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, Nadleśnictwem Rutka, Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szkoła Podstawową, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołem Szkól  Zawodowych im. Stanisława Staszica, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”, Gimnazjum, Księgarnią, Uniwersytetem III Wieku, Poradnia Lekarzy Rodzinnych, Gabinetem stomatologicznym, Parafią Św. Apost. Piotra i Pawła, Biblioteka Publiczną.

Organizujemy różnorodne wycieczki również poza miejsca zamieszkania. Organizując je realizujemy zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. Organizujemy m.in. wycieczki do Echo Lasu w Michałkach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Łazienek Królewskich w Warszawie, Planetarium w Warszawie, ZOO w Białymstoku i w Warszawie, Białostockiego Teatru Lalek, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Teatru na lodzie w Białymstoku, Fikolandu w Białymstoku, Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Stadniny koni, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Fabryki Wedel w Warszawie Fabryki bombek, Jednostki wojskowej w Plawkach, Szlakiem Rękodzieła Ludowego woj. Podlaskiego, Chatki Baby Jagi, Wioski Św.Mikołaja w Pomigaczach.

Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach i festiwalach oraz w prezentacjach twórczości artystycznej przedszkolaków na forum ogólnopolskim i powiatowym, a także w corocznej. Sami organizujemy liczne konkursy, do których zapraszamy inne placówki z terenu powiatu do których należy min. Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Ulubione Wiersze Dzieci” , „Powiatowy konkurs wiedzy Bezpieczny i zdrowy Przedszkolak” i „Moje miasto – mój powiat - moja Ojczyzna” pod patronatem Starostwa Powiatowego.           

Wychowanie muzyczne i teatralne w przedszkolu jest procesem organizowania doświadczeń muzycznych i teatralnych ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną i teatralną zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka. Dlatego w naszym przedszkolu organizujemy dzieciom przynajmniej raz w miesiącu widowiska teatralne i muzyczne z udziałem profesjonalnych artystów z całej Polski.

Podejmujemy szereg działań i inicjatyw w następujących kierunkach: rozwijanie u dzieci aktywnej postawy wobec własnego zdrowia, promowanie aktywnego stylu życia w całej rodzinie, rozwijanie u dzieci świadomej postawy na rzecz najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego.

W przedszkolu zwracamy uwagę na kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Są one związane z dbaniem o higienę osobistą, spożywaniem pełnowartościowych posiłków, owoców oraz warzyw bogatych w witaminy ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Właściwy sposób odżywiania ma decydujący wpływ na zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową.

Przedszkole upowszechnia czytelnictwo oraz rozwija zainteresowania czytelnicze wśród dzieci m.in. włączamy się do udziału w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” W ramach akcji czytamy codziennie dzieciom fragmenty książek, a przynajmniej raz w miesiącu, organizujemy spotkania, podczas których zaproszeni goście czytają dzieciom wybrane pozycje. Najczęściej wybieramy książki rekomendowane przez fundację, których treści skupiały się na istocie domu rodzinnego, dającego dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Naszymi gości byli zazwyczaj rodzice dzieci ich bliżsi oraz zaprzyjaźnione osoby.

Zawsze staramy się uwrażliwiać dzieci na problemy społeczne, zachęcamy ich do udziału w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Nasi wychowankowie uczestniczą w akcjach charytatywnych takich jak Książka dla szpitala, Paczek dla Hospicjum, Pola Nadziei, Zbiórka makulatury na poczet dzieci z domów dziecka, Góra Grosza, Szlachetna Paczka.

Efektem włączenia się do tych akcji jest uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.

Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Mamy świadomość, że wizerunek przedszkola zależy od naszej pracy w serdecznym, miłym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy tworzyć pozytywny obraz przedszkola oraz planować i organizować pracę tak, by spełniać oczekiwania i życzenia naszych dzieci i ich rodziców.