PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYJŚĆ Z DZIEĆMI DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 1. Dzieci wychodzą do ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczycieli.

 2. Przed wyjściem dzieci powinny skorzystać z toalety.

 3. Osoby zatrudnione w przedszkolu (nauczyciele, pomoce nauczycieli) pomagają dzieciom przy ubieraniu się.

 4. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy dzieci są ubrane stosownie do pogody (np. czy mają odpowiednie nakrycia głowy).

 5. Przed wyjściem z obiektu przedszkolnego nauczyciele przeliczają stan dzieci i zamykają sale na klucz.

 6. Nauczyciele przekazujący sobie opiekę nad daną grupą dzieci muszą przekazać sobie informacje dotyczące aktualnego stanu dzieci.

 7. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym do obiektu przedszkolnego dzieci mogą wchodzić tylko pod opieką osoby dorosłej.

 8. W gorące dni nauczyciele dbają, aby dzieci miały zapewnioną wodę do picia.

 9. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym nauczyciele czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i pilnują, aby dzieci we właściwy sposób korzystały z ogrodu i jego wyposażenia (żeby przestrzegały regulaminu).

 10. Zauważone usterki sprzętu ogrodowego należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola lub kierownikowi administracyjnemu.

 11. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udziela dziecku pomocy i zgłasza to dyrektorowi przedszkola lub społecznemu zastępcy lub kierownikowi administracyjnemu.

 12. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego nauczyciel sprawdza stan ilościowy dzieci.

 13. Do budynku przedszkola najpierw wchodzą dzieci, a nauczyciel – jako ostatni.

 14. Każde wyjście poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje do zeszytu wycieczek i spacerów (musi podać termin i miejsce), a wcześniej uzgadnia to z dyrektorem przedszkola.