PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

1. Wejście do przedszkola (furtka oraz drzwi zewnętrzne) powinno być zabezpieczone (zamknięte) przez całą dobę.

2. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe należy otwierać tylko po uprzednim upewnieniu się przez domofon, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola. W przypadku osób nieznanych wykazywać szczególną czujność.

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. W żadnym momencie dnia dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

4. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub ich wyposażenie zagrażają bezpieczeństwu.

5. W razie pojawienia się zagrożenia nauczyciel niezwłocznie przerywa zajęcia i wyprowadza dzieci z sali.

6. Wszystkie sale i pomieszczenia kuchenne wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje udzielania tej pomocy.

7. Stopień trudności i intensywność ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

8. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy niezwłocznie poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

9. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.

10. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

11. Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, a następnie sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

12. Przy wychodzeniu do ogrodu przedszkolnego nauczyciel sprawdza, czy furtka jest zamknięta.

13. Jeżeli w czasie pobytu w ogrodzie dziecko musi skorzystać z toalety, nauczyciel podprowadza dziecko do drzwi, a następnie dziecko przejmuje woźna.

14. Woźne uzgadniają między sobą, która z nich w czasie pobytu dzieci w ogrodzie pozostaje na poziomie parteru, aby wprowadzać dzieci do toalety czy otwierać drzwi.

15. Za zdrowie, życie i pełne bezpieczeństwo dzieci odpowiada cały personel przedszkola.

16. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać instrukcji BHP oraz procedur obowiązujących w przedszkolu.