WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

1. Wszyscy rodzice informowani są o funkcjonowaniu w przedszkolu i danej grupie dzieci niepełnosprawnych.

2. Na początku każdego roku szkolnego oraz codziennej pracy z dziećmi prowadzone są pogadanki z dziećmi o niepełnosprawności, inności, tolerancji i prawach dziecka.

3. W codziennych sytuacjach edukacyjnych zdrowe dzieci są uwrażliwiane na obecność w grupie dzieci niepełnosprawnych.

4. Corocznie zapraszani są rodzice z dziećmi na dni otwarte i adaptację do grup, w których funkcjonują dzieci niepełnosprawne.

5. Podczas każdej uroczystości przedszkolnej i grupowej organizuje się zabawy integracyjne i zachęca dzieci do wspólnej zabawy.

6. Przedszkole organizuje liczne spotkania z rodzicami oraz ze specjalistami.

7. Nad bezpieczeństwem dzieci opiekę sprawuje nauczyciel wychowawca, wszyscy pracownicy przedszkola oraz dodatkowo nauczyciel wspomagający zatrudniony w grupach, w których funkcjonują dzieci niepełnosprawne.

8. Przedszkole zapewnia warunki rozwoju dzieciom z określonym rodzajem niepełnosprawności w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

9. Integruje dzieci niepełnosprawne z ich zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zajęcia organizowane przez nauczycieli, uroczystości, imprezy, spacery, wycieczki, itp.

10. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspiera jego rodzinę w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, a w odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego uwzględnia stopień i rodzaj jego niepełnosprawności, a w szczególności:

  • Dostosowuje formy opieki nad dzieckiem do jego wieku i potrzeb środowiska,
  • Współpracuje z rodzicami i rodziną w jego wychowaniu i edukacji,
  • Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości.

11. Przedszkole stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.