Informacja

 Na podstawie:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami),

-Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.( Dz. U. z 2015 r. poz.1942),

-Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016 r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie,

-Zarządzenie nr 21/17 Burmistrza Miasta z dnia 24.02.2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2017/2018.

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2017/2018 odbywała się będzie według wprowadzonego Regulaminu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola

Regulamin rekrutacji 2017

Załącznik nr 1 - Harmonogram rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 2 - Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 3 - Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o samotnie wychowywanym dziecku

Wniosek Gmina – Karta zgłoszenia