STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Nowelizacja

 

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 2 Uchwałą Nr 1/2016/2017 z dnia 29. 08. 2016 r. przyjęła po zmianach Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 42 ust.1 oraz art.52 ust. 2 (Dz. U. z 2004 Nr 256 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami).
 3. Art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 4. Konwencji Praw Dziecka
 5. Aktu założycielskiego.
 6. Niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Przedszkole Miejskie Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką, która:

1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Wołodyjowskiego 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

5. Organy te wykonują swoje zadania i kompetencje w stosunku do przedszkola na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

6. Przedszkole używa nazwy:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Wołodyjowskiego 2

tel. /086/ 275 24 81

NIP 722-14-52-282

7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

8. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie wychowania, dydaktyki i opieki oraz wspomaga indywidualny rozwój dzieci od 3 – go roku życia do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§2

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

§3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.

12) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

13) W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 

§4

1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3) Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8) Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17) Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.

2. Do zadań przedszkola należy:

1) Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.

2) Zorganizowanie systemu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego odpowiednio do istniejących potrzeb.

3) Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania i godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4) Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

5) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwacje zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.

6) Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom, rodzicom, nauczycielem stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

7) Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej.

8) Dostosowanie treści, metod organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka.

9) Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.

10) Organizacja wychowania, opieki i kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych.

11) Wspomaganie wychowawczej roli rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

12) Umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

13) Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

14) Rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowania wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

15) Upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

16) Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5 – godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

17) Rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

18) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m. in. policją, stowarzyszeniami, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu.

19) Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

20) Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.

21) Egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

22) Dokumentowanie procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

23) Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

3. Zadania wynikające z celów przedszkola, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, realizuje się poprzez:

1) Stwarzanie warunków do organizowania zajęć dodatkowych na życzenie lub po akceptacji rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie:

a) Zajęć rytmiczno - tanecznych;

b) Nauki języka obcego;

c) Religii w grupie 5 i 6 - latków.

2) Poznawanie bliższego i dalszego środowiska społecznego i przyrodniczego na wycieczkach;

3) Uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i zewnętrznych instytucjach kulturalnych;

4) Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji i diagnozy ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w indywidualnych teczkach;

5) Możliwość organizowania nauczania indywidualnego w grupie dzieci 5 i 6 - letnich;

6) Współpracę z rodzicami poprzez:

a) Udzielanie rzetelnej informacji o dziecku w oparciu o diagnozę wstępną i końcową;

b) Przygotowanie pisemnych informacji rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

c) Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej;

d) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

7) Ścisły kontakt ze Szkołą Podstawową w Wysokiem Mazowieckiem w celu stworzenia dzieciom optymalnych warunków do przekroczenia progu szkolnego.

8) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole poprzez:

a) Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i z udziałem rodziców;

b) Organizowanie spotkań ze specjalistami – pedagog, psycholog, logopeda;

c) Prelekcje i warsztaty dla rodziców.

9) Udostępnianie i wypożyczanie materiałów dydaktycznych do domu w celu usprawniania różnych funkcji percepcyjnych dziecka.

10) Poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego, tworząc warunki do zaspokajania jego potrzeb w przedszkolu.

11) Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

12) Dostarczanie wiedzy o historii i tradycjach Polski, regionu i środowiska.

13) Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

14) Udział w zajęciach katechetycznych, respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki.

15) Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

16) W celu lepszego przygotowania społeczności przedszkolnej na przyjęcie cudzoziemców dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic kulturowych.

 

§5

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§6

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) Szczegółowe cele edukacyjne;

b) Tematykę materiału edukacyjnego;

c) Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

5. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

7. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

§7

1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 

§8

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1) Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 53 niniejszego statutu;

2) Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

a) Co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;

b) Co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);

c) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

d) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

1) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

3) Opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4) Przestrzeganie liczebności grup;

5) Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6) Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7) Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8) Kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

9) Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10) Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11) Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

12) Ogrodzenie terenu przedszkola;

13) Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14) Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

15) Wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

16) Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

17) Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

18) Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§9

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności;

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) ze szczególnych uzdolnień;

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)  z niepowodzeń edukacyjnych;

j)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) Rodzicami dzieci;

b) Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c) Placówkami doskonalenia nauczycieli;

d) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e) Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

a) Zajęć rozwijających uzdolnienia;

b) Zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c) Porad i konsultacji.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

11. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

12. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.

13. Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka.

14. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

15. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola informuje pisemnie rodziców.

16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

§10

1. Do zadań pedagoga, psychologa i logopedy należy:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron dziecka,

2) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka,

3) Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

4) Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

5) Określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom,

6) Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

7) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do wychowanków z udziałem rodziców i nauczycieli,

8) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

9) Prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania, przekazywanie rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu,

10) Diagnozowanie dojrzałości szkolnej,

11) Realizacja zadań przypisanych zespołom,

12) Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§11

1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) na podstawie dostarczonego do przedszkola orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym szczególnie ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego z dzieckiem.

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się program wychowania przedszkolnego, dostosowując go do możliwości wychowanka określonych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

8. W przedszkolu nauczanie indywidualne następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§12

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z, niepełnosprawnościami, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w grupie dzieci.

2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna lub Dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli specjalistów.

3. Za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

4. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w sposób dostosowany do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb dziecka w tym zakresie.

5. W ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych przedszkole zapewnia dzieciom:

a) Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) Realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

c) Zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb,

d) Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne.

6. Przedszkole stwarza warunki do zabawy i nauki dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

7. Przedszkole zapewnia sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

8. Przedszkole umożliwia integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym.

9. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu przedszkole współpracuję z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z poradnią specjalistyczną.

 

§13

1. W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka w przedszkolu prowadzona jest obserwacja i diagnoza przedszkolna.

2. Na podstawie wyników obserwacji i diagnozy nauczyciel organizuje zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

 

§14

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

 

§15

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania placówki. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo do indywidualnego określenia liczby godzin, podczas których powierza dziecko opiece przedszkola.

2.Przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad nim sprawuje nauczyciel oraz wspomagają go pracownicy przedszkola.

3.Prawidłowo i zgodnie z higieną pracy nauczyciel organizuje proces opiekuńczo-wychowawczy:

1) Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;

2) Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć;

3) Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

4) Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

5) Nauczyciel opuszcza dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

6) Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osobie nad powierzonymi jej dziećmi;

7) Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach ( temperatura, złe samopoczucie, niepokojące zachowanie dziecka) w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, wzywane jest pogotowie, jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie);

8) Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby dorosłe, pod opieką, których znajdowało się dziecko;

4. W przedszkolu nie podaje się leków i nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach).

5. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców (prawnych opiekunów). Maja oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

6. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenie życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów). Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub Dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

7. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci maja zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

a) Leżakowanie;

b) Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspakajające.

8. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci codziennie przebywają na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

9. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem Dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

10. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela ma prawo drugi nauczyciel pracujący w oddziale.

11. Zastępstwa odnotowywane są w dzienniku zajęć przedszkola i w księdze zastępstw.

12. Praca wychowawczo – dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

§16

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi poza przedszkolem.

1. Przedszkole sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli.

a) Każdy nauczyciel organizujący zajęcia poza terenem przedszkola (piesze wycieczki na terenie miasta), zgłasza wyjście dyrekcji i wpisuje się do księgi wyjść podając miejsce wycieczki, ilość uczestników i czas jej trwania.

b) Zobowiązany jest doprowadzić grupę dzieci do budynku przedszkola po zakończonej wycieczce w takiej samej ilości jak przed wyjściem.

c) Przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza teren przedszkola 1 opiekun sprawuje opiekę nad 15 dziećmi.

d) Wycieczki organizowane poza obszar miasta muszą posiadać opiekuna, który ma uprawnienia kierownika wycieczki.

e) Wyjazd zorganizowany grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki”.

f) Rodzic (prawny opiekun) musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu.

g) W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zapoznaniu z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

h) Dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą strona drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów.

i) Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym:

- liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

- pojazd musi być prawidłowo oznakowany.

j) Zasady obowiązujące podczas przejazdów:

- sprawdzenie stanu liczbowego dzieci przed wejściem i po wejściu do autokaru,

- usadzenie dzieci, czuwanie nad bezpieczeństwem w czasie jazdy,

- ostatni wsiada nauczyciel,

- ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np., co do zatrzymywania się,

- o miejscu zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca,

- zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci,

- bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola.

k) Sposób organizowania wycieczek krajoznawczych i turystycznych określają odrębne przepisy.

l) Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez nauczyciela.

m) Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.

 

§17

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.

1. Przedszkole zapewnia wszystkim wychowankom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, opieki, nauki i wykonywania powierzonych zadań.

2. Z chwilą wejścia na teren przedszkola, do sali przedszkolnej wszyscy wychowankowie znajdują się pod opieką pracowników przedszkola, a w szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia.

3. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym, dzieci pozostają pod opieką pracowników przedszkola ( nauczyciel i pomoc nauczyciela). W momencie odebrania dziecka przez rodzica przejmuje on całkowitą opiekę.

4. W celu zapewnienia wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:

1) Organizowania dla pracowników przedszkola różnych form szkolenia w zakresie BHP, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby pracujące z dziećmi,

2) Utrzymywania budynku przedszkola oraz przynależnych do nich terenów i urządzeń z ogólnymi warunkami BHP oraz zainstalowania i utrzymywania urządzeń ppoż. - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

a) zabezpieczenia właściwego oświetlenia,

b) utrzymywania urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach w stanie pełnej sprawności technicznej i w stałej czystości,

c) oczyszczania ze śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem przejść w obrębie terenu przedszkola w razie opadów śnieżnych,

d) utrzymywania pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi normami:

- właściwe oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie,

- stoliki, krzesła i inny sprzęt przedszkolny dostosowany do wzrostu dzieci,

- kuchnia i pomieszczenia pionu żywienia utrzymywane w stałej czystości, ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym,

e) przestrzegania, aby pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia były wietrzone przed zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

f) zawieszenia czasowego (po powiadomieniu organu prowadzącego) zajęć przedszkolnych - w przypadku niemożności zapewnienia w salach temperatury, co najmniej +18 0C,

g) zawieszenia czasowego (za zgodą organu prowadzącego) zajęć przedszkolnych, w przypadku, gdy:

-  temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 0C lub jest niższa,

-  wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

5. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosownego i schludnego ubioru. Ponadto pracowników obsługi w czasie pracy obowiązują ubiory ochronne.

6. Rodzice zobowiązani są do dbania o estetyczny wygląd dziecka.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§18

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

§19

1. Każdy z wymienionych organów w, § 18 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 

§20

1. Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje przedszkolem, jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) Jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3) Jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

§21

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

§22

1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

2. Szczegółowy zakres czynności dyrektora określa organ prowadzący przedszkole.

3. Dyrektor powołany jest do pełnienia funkcji przez organ prowadzący przedszkole w drodze konkursu na okres 5-ciu lat.

 

§23

1. Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje działalnością wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, a w szczególności:

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej, jakości,

b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,

e) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

f) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go w terminie do 15 września radzie pedagogicznej,

g) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

h) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

i)  współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

j) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,

k) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

l) dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział,

m) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,

n) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,

o) dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,

p) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

q) powołuje Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,

r) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

s) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

t)  opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

u) skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 59 statutu.

2) Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

a) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący,

b) w arkuszu organizacji przedszkola określa: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

c) w arkuszu organizacji przedszkola podaje w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,

d) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

e) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,

f) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

g) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

h) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

i) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

j) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

k) dokonuje, co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

l) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,

m) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

n) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

d) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

e) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

f) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

g) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,

h) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

i)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

j) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

k) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

l) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

m) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

§24

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§25

1. Dyrektor przedszkola ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola,

2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy przedszkola i jego bieżącym funkcjonowaniu.

2. Dyrektor przedszkola realizując swoje zadania i obowiązki współpracuje z Organem Prowadzącym, z Podlaskim Kuratorem Oświaty, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

3. Dyrektor przedszkola sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom.

4. Dyrektor przedszkola może być odwołany na podstawie art. 38 ustawy o systemie oświaty:

1) na własną prośbę - za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

2) z inicjatywy organu prowadzącego, w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków - bez wypowiedzenia.

 

§26

1. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.

1) powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego;

2) zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala dyrektor Przedszkola;

3) wicedyrektor Przedszkola:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ranach ich kompetencji,

c) zastępuje dyrektora Przedszkola w czasie jego nieobecności.

4) szczegółowe obowiązki wicedyrektora określają dokumenty o nazwie: „opis stanowiska pracy” oraz „szczegółowy zakres obowiązków”.

2. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,

2) organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,

3) przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji  przedszkola ( m.in. koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy  przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału  czynności dodatkowych nauczycielom, planu wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli),

4) prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania,

6) terminowe sporządzanie sprawozdań zleconych przez dyrektora Przedszkola,

7) realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego   w placówce,

8) sprawowanie nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji,

9) obserwowanie  zajęć   i innych  form pracy prowadzonych przez nauczycieli  i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy,

10) dokonywanie kontroli dokumentacji pedagogicznej,

11) uczestnictwo w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;

12) wnioskowanie do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;

13) w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej chorobą, zatwierdzanie bieżących dokumentów finansowych;

14) hospitowanie nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i pohospitacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania;

15) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

16) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich.

 

§27

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola odpowiedzialnym za realizację zadań statutowych, zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

§28

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§29

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

 

§30

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) Uchwala regulamin swojej działalności;

2) Zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

3) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną;

4) Podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzania zestawu programów nauczania;

5) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

6) Uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

2. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) Planowanie i organizowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej

2) Organizowanie wewnętrznego samokształcenia

3) Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych

4) Pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

5) Planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

 

§31

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) Opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;

2) Opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3) Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) Opiniuje projekt finansowy przedszkola;

5) Opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

6) Opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

7) Wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8) Opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

9) Opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

10) Opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

 

§32

1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) Przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2) Może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

3) Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

4) Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

5) Ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) Uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) Może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;

8) Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

9) Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10) Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§33

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

2. Dyrektor powiadamia o terminie i porządku zebrania Rady Pedagogicznej na 7 dni przed obradami, wywieszając informację na tablicy ogłoszeń lub ustnie.

3. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykle większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

6. Protokóły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej.

 

§34

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) Szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

10. Do zadań Rady Rodziców należy pomoc i uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach przedszkola.

11. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

12. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowawczych i dydaktycznych.

13. Rodzice mają prawo do:

1) Znajomości zamierzeń i działań wychowawczo-dydaktycznych wynikających z planowania miesięcznego w danym oddziale,

2) Uzyskania rzetelnej i fachowej informacji dotyczącej rozwoju ich dziecka – w oparciu o diagnozę dziecka, poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania grupowe, informacje wywieszane na tablicy informacyjnej, zajęcia otwarte dla rodziców, pedagogizację (prelekcje, odczyty),

3) Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez dyrekcję i nauczycieli w celu usprawnienia pracy przedszkola i uzyskania informacji dotyczących efektu oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciela. Zebrania z rodzicami ustala dyrektor z radą pedagogiczną w rocznym planie pracy przedszkola. O terminie spotkań i ich programie, rodzice są informowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przeznaczonej dla rodziców na 7 dni przed spotkaniem.

 

§35

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1) Opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;

2) Opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) Opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5) Opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć.

 

§36

1. Rada Rodziców może:

1) Wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) Występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

3) Delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

4) Delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§37

Zasady współpracy organów przedszkola.

1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 38 niniejszego statutu.

 

§38

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) Prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2) Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) Swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§39

1. Zasady organizacji przedszkola określa:

1) Statut przedszkola,

2) Arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

2. W razie zmian organizacyjnych pracy przedszkola obowiązuje aneks do arkusza organizacji zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

 

§40

1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§41

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Przedszkole jest 12 - oddziałowe.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 9 godzin dziennie: od 6 45 do 15 45.

4. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 1000 do 1500.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 15 45

 

§42

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) Sale do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,

2) Teren przedszkolny (teren zabaw) ogrodzony z podstawowym wyposażeniem,

3) Gabinet terapeutyczny do pracy indywidualnej z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

4) Bibliotekę przedszkolną,

5) Gabinet Dyrektora,

6) Pomieszczenia administracyjno -księgowe,

7) Pomieszczenia dla bloku żywieniowego,

8) Sanitariaty,

9) Pomieszczenia gospodarcze: magazyny, pomieszczenie gdzie znajduje się sprzęt do prania, węzeł ciepłowniczy.

 

§43

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba - Żabińskiej zgodnego z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 23 czerwca 2016 r.

2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor przedszkola na wniosek nauczycieli.

3. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programu wychowania przedszkolnego na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym.

 

§44

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia rytmiczno – taneczne.

4. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie.

6. Zajęcia odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach.

7. Nauczyciele zajęć dodatkowych odbierają dzieci z grupy, a po skończeniu zajęć zobowiązani są do osobistego przekazania ich nauczycielowi grupy.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

9. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

10. Uczestnictwo dziecka w zajęciach religii uzależnione jest od pisemnej zgody rodziców.

11. Dzieci niebiorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela.

 

§45

Grupy międzyoddziałowe.

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6 45 –   7 30 i 15 30 – 15 45 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6 45 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15 30 do momentu zamknięcia przedszkola.

3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

 

§46

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel ( nauczyciele) opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

1) Czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów;

2) Liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;

3) Projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;

4) Liczbę dzieci przyjętych do grup przedszkolnych;

5) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

5. Czas pracy przedszkola może być zmieniony w ciągu roku szkolnego w zależności od potrzeb środowiska.

 

§47

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele), którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 3 – letnich

 

6.45 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10. 00 – 10. 30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

10. 30 – 10. 40 - Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.40– 11.20 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.20 – 11.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 11.55 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

11.55 – 12.45 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

12.45 – 13.00 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ

13.00– 13.25 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

13.25 – 14.00–Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.25 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ

14.25– 15.00 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.45 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 4 – letnich

 6.45 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

ZABAWA RUCHOWA

10.30 – 10.45 – Poznanie nowej zabawy ruchowej, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.45– 11.15 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.15 – 11.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 11.55 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

11.55 – 12.15 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

12.15 – 12.30 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W SALI

12.30 – 13.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

13.00– 13.30 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.15 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.15 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14.30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 i 6 - letnich

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ĆWICZENIA PORANNE

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 11.00 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych „odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

11.00 – 11.30 - Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 -  12.15 - Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, bajkach, baśniach i opowiadaniach.

BAWIMY SIĘ W SALI

12.15 – 12.45 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE

12.45 – 13.15 - Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.15 – 14.00 - Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14. 30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

§ 48

Odpłatność za przedszkole.

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu zapewnia się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do przedszkola w wymiarze przekraczającym pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wychowania przedszkolnego zobowiązani są do ponoszenia kosztów świadczeń w wysokości 1 zł/ godz.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne pomniejsza się proporcjonalnie do liczby godzin, w czasie, których realizowane są zajęcia wykraczające poza podstawę programową w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu.

5. Opłata określona w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane odrębnym trybem, a także zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

6. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

7. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w formie komunikatu.

8. Opłata, o której mowa w ust. 7 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.

9. Opłata, o której mowa w ust. 7, nie podlega zwrotowi w przypadku doraźnych nieobecności dziecka w przedszkolu.

10. Opłata, o której mowa w ust. 7 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia należności w kolejnym miesiącu.

11. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

12. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 10 – tego każdego miesiąca w formie gotówkowej u intendenta we wskazanym terminie.

13. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 3 i 7, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

14. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.

15. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje do MOPS –u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu (w szczególnych wypadkach).

 

§49

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

§50

1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§51

1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganiami i kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach:

1) Pracowników pedagogicznych nauczycieli (w tym specjalistów),

2) Pracowników ekonomicznych, administracyjno-gospodarczych:

- księgowego przedszkola,

- intendenta – magazyniera.

3)      Pracowników obsługi:

- woźną oddziałową,

- kucharkę,

- pomoc kucharki,

- pomoc nauczycielki,

- dozorca.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników przedszkola regulują:

1) Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela z późn. zm.

2) Ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy z późn. zm.

3) Inne przepisy wykonawcze na podst. powyższych ustaw.

 

§52

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

1) Złożenia przez nauczyciela rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2) Ustalenie negatywnej opinii o pracy nauczyciela, trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli- bez wypowiedzenia.

3) W przypadkach szczególnie uzasadnionych w czasie roku szkolnego- bez wypowiedzenia.

4. O odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego może również wnioskować Rada Pedagogiczna.

5. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z przydziałem obowiązków dokonanym przez Dyrektora.

 

§53

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) Otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3) Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4) Indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej;

5) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju w formach przyjętych w przedszkolu;

6) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

7) W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciel współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną służącą pomocą w rozwiązywaniu problemów;

8) Wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9) Aktywny udział w pracach zespołów, do których nauczyciel należy;

10) Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

11) Dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

12) Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;

13) Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb dziecka. Zapoznawanie rodziców z wynikami wstępnej i końcowej obserwacji pedagogicznej;

14) Przeprowadzenie i udokumentowanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Zapoznawanie rodziców z wynikami wstępnej i końcowej diagnozy przedszkolnej oraz przekazywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej do końca kwietnia;

15) Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

16) Rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

17) Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

18) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

19) Aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

20) Przestrzeganie dyscypliny pracy;

21) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

22) Kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

23) Dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24) Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

25) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26) Opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

27) Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 poprzez:

1) Dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2) Tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3) Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4) Pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5) Organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6) Utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7) Wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

8) Wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

9) Okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka;

10) Unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11) Stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12) Współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

13) Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14) Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15) Udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

16) Przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1) Skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) Do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3) Do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4) Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5) Do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

7) Kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8) Dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9) Zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) Usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) Udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12) Nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

§54

1. Zadaniem głównej księgowej jest:

1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;

3) Naliczanie i dokonywanie przelewu wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników;

4) Odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetu;

5) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i ksiąg inwentarzowych;

6) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu;

7) W ramach kontroli wewnętrznej: kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz jego zmian;

8) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

9) Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu przedszkola i jego analiza.

2. Zadaniem pomocy nauczyciela jest:

1) Współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom podczas:   pobytu w przedszkolu, na spacerze, wycieczkach, placu zabaw itp.;

2) Pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po leżakowaniu i wyjściem na spacery;

3) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa  podczas podawania posiłków, pomagać w samoobsłudze;

4) Sprzątanie po „ małych przygodach”;

5) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzące;

6) Usunąć lub zgłosić  dyrektorowi wszelkie  zaniedbania i zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci: w sali zajęć, placu zabaw, na spacerze itp.;

7) Współpracować  w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniem  ich godności osobistej;

8) Pomagać w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz w dekorowaniu sali;

9) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat postępów dydaktyczno – wychowawczych dzieci – jest to zadaniem nauczycielek;

10) Dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;

11) Wykonanie innych prac zleconych przez nauczycielkę grupy i dyrektora przedszkola w ramach obowiązków służbowych.

3. Zadaniem woźnej oddziałowej jest:

1) Utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach;

2) Dbanie o powierzony sprzęt i mienie przedszkola;

3) Dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;

4) Przynoszenie posiłków i estetyczne ich podawanie dzieciom;

5) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzące;

6) Utrzymanie w czystości naczyń swojej grupy;

7) Przygotowanie leżaków do odpoczynku ( wystawianie i składanie oraz zmiana pościeli);

8) Skontrolowanie ogrodu przedszkolnego przed wyjściem dzieci;

9) Pomoc nauczycielce podczas spacerów i wycieczek;

10) Pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po ćwiczeniach gimnastycznych i wyjściem na spacery;

11) Sprzątanie po „ małych przygodach”;

12) Częściowa pomoc nauczycielce w czasie zajęć;

13) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i nauczycielkę.

4. Zadaniem dozorcy jest:

1) Utrzymywanie porządku w przydzielonych pomieszczeniach (piwnice, węzeł cieplny), terenu wokół przedszkola;

2) Dokonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek;

3) Dostarczanie produktów ze sklepu oraz otwieranie placówki;

4) Dbanie o teren wokół przedszkola ( koszenie trawy, posypywanie piaskiem schodów wejściowych do przedszkola oraz ich odśnieżanie);

5) Udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

6) Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

7) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i nauczycielki.

5. Zadaniem kucharki jest:

1) Przyrządzanie zdrowych i smacznych posiłków oraz przestrzeganie wydawania ich poszczególnym oddziałom, zgodnie z opracowanym harmonogramem;

2) Utrzymywanie bezwzględnej czystości pomieszczeń kuchennych oraz sprzętu kuchennego;

3) Uczestniczenie w ustalaniu jadłospisów posiłków;

4) Stosowanie się do wymogów HACCAP;

5) Pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

6) Znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

7) Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

8) Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

9) Udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

10) Wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

6. Zadaniem pomocy kucharki jest:

1) Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

2) Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

3) Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

4) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

5) Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

6) Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

7) Wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

8) Zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

9) Znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

10) Współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

11) Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

12) Udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

13) Wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

7. Zadaniem intendenta przedszkola jest:

1) Zakup produktów żywnościowych na poszczególne posiłki,

2) Prowadzenie magazynu żywnościowego,

3) Prawidłowe rozliczanie stanu ilościowego i wartościowego artykułów przyjętych do magazynu,

4) Zbieranie odpłatności za przedszkole, realizowanie czeków gotówkowych,

5) Opracowanie jadłospisów dekadowych,

6) Stosowanie zasad HACCAP.

7) Bieżące prowadzenie rachunkowości magazynowej i kasowej.

8. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do korzystania z całodniowego lub cząstkowego żywienia w przedszkolu na zasadzie pełnej odpłatności.

9. Szczegółowy zakres działań wszystkich pracowników przedszkola określają indywidualne, ramowe zakresy obowiązków przechowywane w teczkach akt osobowych.

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§55

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:

  • zasadami pracy z małym dzieckiem,
  • potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

2) Zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3) Wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,

4) Codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

5) Nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,

6) Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

7) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej i psychicznej,

8) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

9) Poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby,

10) Przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

11) Stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola,

12) Zabawy, współdziałania z innymi,

13) Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

14) Racjonalnego żywienia,

15) Regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

16) Nagradzania wysiłku i osiągnięć,

17) Znajomość swoich praw i obowiązków.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) Stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

2) Bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

3) Poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

4) Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

§56

System motywacyjny stosowany w przedszkolu.

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

- ustną pochwałą nauczyciela.

- pochwałą do rodziców,

- nagrodą rzeczową,

- listem gratulacyjnym, dyplomem,

- pochwałą dyrektora.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

- reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

- odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

- odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

- powtarzanie poprawnego zachowania,

- czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

§57

1. Nauczyciele wraz ze swymi wychowankami budują swój system wartości oparty na ogólnie przyjętym wzorcu postępowania celem nabywania właściwych nawyków, umiejętności i postaw oraz eliminowania zachowań niepożądanych.

2. Zasady budowania systemu motywacji:

  • Nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka.
  • Łączyć nagrody konkretne ze społecznymi.
  • Stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego.
  • Przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego.
  • Unikać nadmiaru nagród.
  • Skonsultować nagrody z rodzicami.
  • Nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach.
  • Nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt.
  • Nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana.
  • W miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka.
  • Zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

3. System motywacyjny przedszkola:

 • Prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych;

- dozowanie wody,

- używanie mydła,

- korzystanie z ręcznika,

- korzystanie z toalety,

- mycie zębów,

- utrzymanie czystości przyborów toaletowych,

- poszanowanie intymności.

 • Przestrzeganie umów grupowych w zabawach samorzutnych;

- zakaz biegania w sali zabaw,

- eliminacja zachowań agresywnych,

- przestrzeganie kompromisu w zabawie,

- eliminowanie hałasu,

- poszanowanie dla pracy i działalności innych,

- dbałość o porządek.

 • Wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, w trakcie zajęć organizowanych, w szczególności;

- respektowanie poleceń nauczyciela,

- współdziałanie z kolegami,

- skupianie uwagi na danej czynności,

- nie przeszkadzanie innym,

- słuchanie innych,

- sygnalizowanie w miarę możliwości chęci wypowiadania się,

- przyjmowanie prawidłowej postawy.

 • Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowywania się przy stole;

- prawidłowa postawa przy stole,

- umiejętne posługiwanie się sztućcami,

- korzystanie z kubka i serwetek,

- eliminowanie głośnych rozmów,

- nie przeszkadzanie innym w jedzeniu,

- w miarę możliwości zjadanie swojej porcji.

 • Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym;

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- nie oddalanie się od grupy,

- reagowanie na sygnały nauczycielki,

- zachowanie postawy asertywnej w stosunku do obcych osób,

- bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym,

- poszanowanie przyrody.

 

§58

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu.

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

1. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

2.Szanuję cudzą własność.

3.Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

4. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

5. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

6. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

7. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

8. Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

9. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

 

§59

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

- nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

- zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

- utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

- nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

3. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

4. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

5. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

7. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

8. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Podlaskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

9. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

 

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

§60

Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

1) Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) Znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) Wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

7) Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

8) Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

9) Wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

10) Udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4) Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5) Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6) Zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7) Znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8) Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9) Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10) Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11) Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje, itd.);

12) Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13) Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

14) Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15) Informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16) Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

17) Zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18) Kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

§61

Zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6 45 – 8 30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

7. Nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.

9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

11. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

§62

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 15 45.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie podpisują oboje rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka. Oświadczenie podpisuje jedno z rodziców tylko wówczas, gdy jedno z rodziców nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo jest pozbawione lub ma ograniczoną władzę rodzicielską. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15 45, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 16 15. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komenda Powiatowa Policji, ul. Ludowa 13, tel. 86 275 72 00).

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

§63

Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 5 – 6 latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zgubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

§64

Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

- prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

- prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

- rozmowy indywidualne,

- zebrania grupowe i ogólne,

- gazetkę dla rodziców

4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

- zapoznanie rodziców z Podstawą Programową,

- zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanego programu wychowania przedszkolnego w danej grupie wiekowej,

- kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

- utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

2. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3) analizy stosowanych metod wychowawczych;

4) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§65

1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

4. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

5. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

6. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

 

§66

1. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim pracownikom przedszkola i rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

      Data uchwalenia: 29.08.2016 r.