PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY „Od wartości do radości”

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

„Od wartości do radości”

         Program wychowawczo - profilaktyczny ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej i wychowawczej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania  są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Program ten ma za zadanie uświadomić dzieciom w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu u dzieci postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań nauczyciela i rodziców o charakterze wychowawczo - profilaktycznym umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi im funkcjonowanie w środowisku.

 

Działania określone w programie wymagają uwzględnienia indywidualnych i niepowtarzalnych warunków jego realizacji. Główne warunki działalności edukacyjnej obejmują osoby: dziecko, nauczyciela, rodziców, środowisko społeczne oraz wyposażenie placówki. Dziecko zdobywa wiedzę na temat dbania o swoje bezpieczeństwo, zdrowie, kulturę i higienę osobistą oraz kształtowania postaw związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się w domu, w przedszkolu, na ulicy, placu zabaw. Rozwija również swoją sprawność ruchową podczas gier i zabaw ruchowych oraz doskonali poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Podstawową metodą zdobywania powyższej wiedzy będzie projektowanie działań  edukacyjnych z dominującymi formami: bezpośredni kontakt z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, biblioteki oraz wycieczki, obserwacje, scenki dramowe, rozmowy, samodzielne do- świadczenia, zabawy tematyczne, teksty literackie, konkursy plastyczne, turnieje, festyny. Nauczyciel pełni rolę „facylitatora” czyli osoby prowadzącej działania wychowawczo-profilaktyczne, które głównie polegają na pomaganiu dzieciom i rodzicom w uczeniu się przez doświadczenie. Prowadzący ma swobodę w doborze ćwiczeń, zabaw i powinien uwzględniać charakterystyczne cechy grupy, z którą pracuje oraz brać pod uwagę wymagania i oczekiwania rodziców. Dobry facylitator: nie osądza, jest uczciwy, buduje zaufanie, obserwuje, jest wrażliwy i uważny, umiejętnie się komunikuje, jest elastyczny, stanowczy, ma wysoki poziom wiedzy, kwalifikacji, otwarty na problemy dzieci i rodziców.

Istotnym warunkiem realizacji programu jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami i systematyczne współdziałanie na rzecz dziecka. Współpraca ta wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w spełnieniu jej funkcji wychowawczych oraz ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu.

 CEL GŁÓWNY:

Celem  głównym  Programu  Wychowawczo  -  Profilaktycznego jest stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pełnego rozwoju każdego dziecka,

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami twórczymi i intelektualnym

w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 • Kształtowanie podstawowych postaw moralnych; uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość.
 • Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 • Uświadamianie dzieciom czyhających zagrożeń, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 • Kształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka.
 • Poszukiwanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 • Stwarzanie dzieciom warunków do odkrywania siebie i innych przez własne działania.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych   efektów własnych działań.
 • Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”.
 • Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 • Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.
 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w sytuacjach życia codziennego.

  PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 1.  METODY PRACY:
 • Przyswajanie –metody podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka obrazkowa, praca z tekstem;
 • Odkrywanie - metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów – „Burza mózgów”, inscenizacja;
 • Przeżywanie - metody aktywizujące: pokaz, drama, wystawa-ekspozycja;
 • Działanie - metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy.
 1. FORMY PRACY:
 • w małych zespołach;
 • z całą grupą;
 • indywidualnie z dzieckiem;
 • oraz
 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, szatni, właściwego zachowania się podczas posiłku) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.,
 • spacery i wycieczki,
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
 • udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, quizach, turniejach.

 WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • sale zabaw dla każdej grupy;
 • program wychowania przedszkolnego realizowany przez nauczycieli;
 • pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw;
 • wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw;
 • ogród przedszkolny.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • Poszanowania jego godności osobistej;
 • Poszanowania własności;
 • Opieki i ochrony;
 • Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • Akceptacji jego osoby.

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:

 • Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;
 • Zdrowego jedzenia;
 • Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości;
 • Badania i odkrywania;
 • Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
 • Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
 • Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
 • Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
 • Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:

 • Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
 • Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
 • Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
 • Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
 • Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
 • Umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;
 • Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
 • Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
 • Nie przeszkadzać odpoczywającym;
 • Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
 • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo – wychowawczej przedszkola;
 • Uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;
 • Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach  prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki;
 • Aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
 • Uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
 • Służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Rodzice mają obowiązek:

 • Przestrzegania Statutu Przedszkola i regulaminów obowiązujących w przedszkolu;
 • Zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
 • Respektowania uchwał organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • Przyprowadzać dziecko w zadeklarowanych godzinach i punktualnie odbierać z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie.
 • Dopilnować, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 • Po odebraniu dziecka z grupy przez rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
 • Kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.;
 • Informowania o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
 • Zapoznawania się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli  na tablicach ogłoszeniowych;
 • Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku przedszkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia;

ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Nauczyciel:

 • Współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi:
 • współpracuje w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • włącza rodziców w życie przedszkola;
 • Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jej efekty.
 • Zbiera informacje o dzieciach – prowadzi obserwacje  pedagogiczne (dokonuje oceny gotowości szkolnej dziecka) mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 • Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju.
 • Kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 • Dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich.
 • Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 • Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie  samego siebie oraz rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej,
 • Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 • Utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 • Współpracuje z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
 • Codziennie sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi
 • Prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami.
 • Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Dąży do pełni własnego rozwoju osobowego.
 • Współtworzy dobrą atmosferę pracy w Przedszkolu.
 • Przestrzega podstawowych zasad BHP i ppoż. oraz dyscyplinę pracy

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • rozmowy i dyskusje;
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 • czytanie opowiadań związanych z sytuacjami społecznymi;
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 • przestrzeganie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie;
 • ustalenie           środków    zaradczych    stosowanych    w    przypadku    nierespektowania obowiązujących zasad.

W stosunku do rodziców:

 • zapoznanie  z  Programem  Wychowawczo  -  Profilaktycznym  Przedszkola
 • oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • zaopiniowanie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego;
 • realizowanie programu w domu przez rodziców;
 • organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w domu  i w przedszkolu;
 • udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

W stosunku do nauczycieli:

 • prowadzenie zajęć koleżeńskich;
 • wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
 • integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel –dziecko