Strona główna

Podziękowanie

 Dzieci i pracownicy przedszkola składają serdeczne podziękowania za wkład Rodziców w organizację Festynu Rodzinnego – wkład pieniężny, małą gastronomię, loterię fantową. Szczególne dziękujemy dla:

Sylwii i Sławomira Grochowskich, Justyny i Tomasza Grochowskich, Elwiry i Grzegorza Idźkowskich, Marioli i Wojciecha Kadłubowskich, Teresy i Roberta Kalinowskich, Edyty i Pawła Koch, Magdaleny Kułkiewicz, Ewy i Pawła Maciuszko, Sylwii i Karola Malinowskich, Magdaleny i Mariusza Olszewskich, Emilii i Arakdiusza Ostrowskich, Moniki i Sebastiana Rzymskich, Kamili i Pawła Targońskich, Anny i Sylwestra Zysk, Aleksandry i Pawła Gradowskich, Alicji Zdziarskiej, Magdaleny i Zbigniewa Buczyńskich, Emilii i Artura Czaja, Jolanty i Piotra Deszczyńskich, Katarzyny i Krzysztofa Głowniak, Moniki i Radosława Mieczkowskich, Moniki i Piotra Nowickich, Anety i Pawła Stypułkowskich, Anny i Adama Niemyjskich, Małgorzaty i Adama Tworkowskich, Magdaleny i Jarosława Szabłowskich, Doroty i Tadeusza Zawistowskich, Eweliny i Marka Prużanin, Gabrieli i Pawła Włostowskch, Iwony i Wojciecha Wojno, Anny i Piotra Pruszyńskich, Katarzyny i Janusza Kulesza, Ewy i Grzegorza Niemyjskich, Bogumiły i Krzysztofa Borys, Izabeli i Mariusza Wasilewskich, Anny i Grzegorza Zalewskich, Marty i Mariusza Dąbrowskich, Aleksandry i Pawła Kalinowskich, Eweliny i Łukasza Moczydłowskich, Wioletty i Damiana Bazelak, Moniki i Adama Rzepko, Agnieszki i Karola Perkowskich, Urszuli i Jacka Bruszewskich, Magdaleny i Kamila Herman, Ewy Białej, Agnieszki i Macieja Kulbabińskich, Ewy i Sławomira Łapińskich, Agaty i Tomasza Piętka, Katarzyny i Tomasza Prużanin, Anny i Mariusza Sienickich, Joanny i Pawła Śliwowskich, Moniki i Tomasza Zdziarskich, Anety i Grzegorza Mazur, Haliny i Grzegorza Szymańskich, Urszuli i Piotra Suchodolskich, Katarzyny i Piotra Kaczyńskich, Doroty Sędziak, Agaty i Adriana Wiśniewskich, Agaty i Roberta Niewińskich, Bogumiły i Macieja Dąbrowskich, Anny i Marcina Deszczyńskich, Magdaleny i Bogusława Doroszkiewicz, Pauliny i Konrada Dąbrowskich, Urszuli i Arkadiusza Kalinowskich, Marii i Artura Puchalskich, Moniki i Sławomira Radgowskich, Martyny i Tomasza Szymborskich, Iwony i Wojciecha Zaremba, Moniki i Arkadiusza Bazelak, Iwony i Piotra Dworakowskich, Elżbiety i Artura Jaźwińskich, Renaty i Edwina Kalinowskich, Marty i Krzysztofa Mioduszewskich, Angeliki i Mariusza Nowackich, Katarzyny i Tomasza Rogowskich, Ireny i Krzysztofa Włostowskich, Justyny Pacek, Iwony i Łukasza Choińskich, Wioletty i Marcina Ołdakowskich, Małgorzaty i Roberta Polak, Beaty i Adama Szamreta, Justyny i Krzysztofa Śliwowskich, Urszuli i Mariusza Święckich, Beaty i Roberta Żochowskich, Sylwii i Marcina Brzóska, Kamili i Daniela Jankowskich, Barbary i Zbigniewa Tymińskich, Agaty i Bernarda Michałowskich, Moniki i Mariusza Wróblewskich, Mileny i Roberta Wojciak, Karoliny i Łukasza Zaremba, Katarzyny i Jarosława Zaremba.