Deklaracja dostępności serwisu strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do pm2.wysokiemazowieckie.pl – strona internetowa przedszkola.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Roszkowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86/275-24-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Wołodyjowskiego 2.

Dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd ten prowadzi do wejścia głównego. Na holu głównym po prawej stronie od wejścia znajduje się sekretariat.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do dyspozycji jest hol, korytarze oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku.

Do budynku przedszkola można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

W budynku znajduje się plan ewakuacji, drogi ewakuacyjne są oznakowane. Nie ma oznaczeń napisanych alfabetem brajla.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Oddziały przedszkolne przy ulicy Kościelnej 1.

Dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd ten prowadzi do wejścia głównego. Mijając wejście główne znajduje się obszerny korytarz, kierując się w prawo na końcu korytarza znajdują się oddziały przedszkolne.