Oferta edukacyjna

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz, Jeśli nie może - pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać,
jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami (.)"
Janusz Korczak

Okres, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola nazywany jest złotym wiekiem. To w tym czasie maluch szybko uczy się i doskonali zdobyte dotychczas umiejętności. Od 3 do 6 roku życia kształtuje swój charakter i zainteresowania, staje się coraz bardziej samodzielny.

Naszym celem jest wyposażenie wychowanków w odpowiednie kompetencje, które pomogą im w jak najlepszy sposób wykorzystać rozwijającą się w nich dociekliwość i ciekawość świata jednocześnie przygotowując ich do szkoły.

NASZĄ MISJĄ JEST

Danie dzieciom możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować. Wyzwalanie w dzieciach aktywności. Stworzenie dzieciom warunków do myślenia. Nie żądanie, lecz pokazywanie. Pozwalanie dzieciom na zadawanie pytań i rozwijanie ich umysłów tak, by same chciały chcieć.

WIZJA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego możliwości.

Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach, dalszej edukacji.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Stwarzamy każdemu dziecku atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której bawi się ono, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoja osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata.

Nasze przedszkole otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola - partnerska współpraca z rodzina dziecka.

W naszym przedszkolu integrujemy dzieci pełno- i niepełnosprawne.

W naszym przedszkolu, zgodnie z ideą, jaka przyświecała J. Korczakowi pomagamy dzieciom poprzez:

 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 • kształtowanie postaw moralnych poczucie sensu i wartości życia, wartości uniwersalne i rozróżnianie dobra od zła;
 • propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
 • organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
 • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

Jest możliwe ponieważ:

 • realizujemy założenia reformy oświatowej;
 • spełniamy funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, a także umożliwiamy wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;
 • dbamy o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną;
 • realizujemy programy autorskie uwzględniające edukację zdrowotną, muzyczną, językową, plastyczną, przyrodniczą i artystyczną;
 • promujemy zdrowy styl życia dziecka w domu i w przedszkolu;
 • ściśle współpracujemy z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci;
 • skutecznie informujemy rodziców o postępach edukacyjnych dziecka;
 • współpracujemy z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, pozyskiwanie sponsorów;
 • promujemy znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności;
 • tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie,innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, nabywanie doświadczeń obcowania z kulturą, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki;
 • wspieramy uzdolnienia oraz wspomagamy dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.organizujemy proces kształcenia zapewniający wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Sekretem sukcesu wychowawczego jest dokładne poznanie wychowanka. Dzięki temu możemy wspierać ich w każdej sferze rozwoju. Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu w naszym przedszkolu panuje ciepła i miła atmosfera połączona z fachową opieką.

Cotygodniowe planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej uwzględnia: nasze cele wychowania i nauczania,działania zorientowane na dziecko,aktualne pory roku,święta i uroczystości, tradycje przedszkola.

Każde dziecko rozpoczynające edukację szkolną powinno reprezentować określony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poziom umiejętności i wiadomości z różnych dziedzin edukacji. W związku z tym proponujemy Państwa dzieciom ofertę edukacyjną, która umożliwi ich osiągnięcie.

Dzięki niej absolwent naszego przedszkola:

 • ma świadomość własnej tożsamości;
 • ma pozytywny obraz samego siebie;
 • śmiało wyraża swoje opinie;
 • prezentuje aktywność i ciekawość   poznawczą;
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi;
 • przestrzega zasad współżycia w grupie;
 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • jest samodzielny w samoobsłudze.

W naszej placówce praca z dziećmi opiera się głównie na programie: Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

NASZYM WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY

 • bezpieczne warunki pobytu, ciepłą, rodzinną atmosferę
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi
 • osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każdego wychowanka
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące:

- zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
- zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
- zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
- zajęcia ruchowe i gimnastyczne
- gry i zabawy w terenie

oraz
- smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki
- wspólne uroczystości i imprezy
- szeroki wachlarz imprez kulturalnych
- wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum,
- udział dzieci w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • zajęcia taneczne
 • język angielski
 • religia
 • terapia logopedyczna.