Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2019/2022

 

 

 "Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

 

 Janusz Korczak

 

            Koncepcja przedszkola oparta jest na bogatych doświadczeń lat poprzednich, realizowanych programów i projektów oraz na rozwijaniu kompetencji kluczowych.      

 

 W przedszkolu sięgamy do korzeni poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz osadzanie działań w tradycji i historii regionu. Opieramy się na systemie wartości akceptowanym przez środowisko rodzinne. Każde dziecko w naszym przedszkolu ma możliwość pełnego rozwoju dzięki wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doboru treści adekwatnych do poziomu jego rozwoju i możliwości percepcyjnych, szacunku do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W ten sposób każde dziecko idzie własną ścieżką rozwoju, na której spotyka przewodników  i przyjaciół, uczy się współdziałania i odpowiedzialności, poznaje siebie i swoje możliwości.

 

Nasze przedszkole to przedszkole, w którym dzieci są szczęśliwe, radosne i otwarte. Śmiało sięgają do swoich umiejętności i wiedzy, by osiągnąć sukces. Mogą liczyć na wsparcie nauczycieli, rodziców i kolegów.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszą misją jest stworzenie dzieciom takiego środowiska wychowawczego, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo będące fundamentem przyszłego, dorosłego życia.

 

 Będziemy:

 

 • rozwijać w dziecku samoakceptację i wiarę we własne możliwości,
 • szanować je i uczyć szacunku do siebie samego oraz otaczającego świata,
 • wsłuchiwać się w jego potrzeby i pozwalać na wybór własnej drogi do osiągnięcia sukcesu,
 • wyposażać go w system wartości akceptowany przez środowisko rodzinne,
 • w codziennej pracy stosować zasady oparte na akceptacji, tolerancji, empatii, poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego,
 • motywować  wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
 • diagnozować i rozwijać umiejętności dzieci,
 • przygotowywać dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • pamiętać o naturalnej formie nauki jaka jest zabawa,
 • wdrażać do zdrowego stylu życia,
 • podtrzymywać i rozwijać naturalną  potrzebę ruchu, 
 • wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętność wyrażania siebie poprzez ekspresję artystyczną,
 • dbać  o „czas wolny”, którym dziecko będzie mogło samodzielnie zarządzać,
 • stawiać „przeszkody” przed dzieckiem, 
 • wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka,
 • uczyć się od siebie nawzajem i traktować błędy,  jako naturalną trampolinę do sukcesu.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

 • Nasze przedszkole dąży do zapewnienia dzieciom dobrego samopoczucia emocjonalnego, moralnego, psychicznego i fizycznego.
 • Stawiamy na przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku, promujące zdrowie i działania proekologiczne.
 • Kształtujemy osobowość dziecka, które żyje i rozwija się w swojej małej ojczyźnie w nierozerwalnym związku ze środowiskiem przyrodniczym, otoczeniem kulturalno -społecznym, w relacjach z rodziną, nauczycielem, grupą rówieśniczą i społecznością lokalną.
 • Zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Pragniemy, by nasi wychowankowie posiadali umiejętność racjonalnego myślenia i systematycznie zdobywali nową wiedzę i wielorakie umiejętności pozwalające im sprawnie funkcjonować w świecie ludzi, rzeczy i zjawisk.

 

 

 

Model Absolwenta Przedszkola Miejskiego Nr 2

 

Absolwent Przedszkola:

 

- jest radosny, otwarty na innych, okazuje innym szacunek,

 

- jest ciekawy świata, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 

- twórczy i aktywny w działaniu, wykazu je postawę badawczą,

 

 - jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, posiada wiedzę  i   umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,

 

- rozwija swoje talenty,

 

- jest zainteresowany nauką i literaturą,

 

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 

- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego  i społecznego,

 

- potrafi współdziałać w zespole,

 

- jest samodzielny, potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie  z trudnościami,

 

- jest wrażliwy estetycznie,

 

- akceptuje zdrowy styl życia,

 

- zna zasady kultury, norm współżycia  społecznego i zachowania, ma pozytywny obraz własnego „JA”,

 

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną, 

 

- szanuje i kocha swoja małą ojczyznę, swój kraj i czuje się Europejczykiem.

 

 Praca dydaktyczna i wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o:

 

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • Program  „Wokół przedszkola” program wychowania przedszkolnego.
 • Program wychowania przedszkolnego zmodyfikowany na potrzeby dzieci niepełnosprawnych „Wokół przedszkola”
 • Program wspierania rozwoju mowy „Mowa naszym skarbem”;
 • Program taneczny „Po prostu tańcz”;
 • Program edukacji teatralnej „Zaklęci w teatr”
 • Program edukacji patriotycznej – regionalnej „ W małym sercu – Polska”;
 • Program własny „Moja przygoda z komputerem”
 • Program własny „Żywioły i ja”
 • Program nauczania religii „W radości dzieci Bożych”
 • Program własny nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim Nr 2  w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 CEL GŁÓWNY

 

pracy przedszkola

 

  „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania– uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

 

 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

 

 pracy przedszkola

 

  1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

 

 - Nauczyciele dokonują indywidualnej  diagnozy każdego dziecka;

 

- W pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniają indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

 

- Planowana praca nauczycieli jest monitorowana przez dyrektora a wnioski  z monitorowania wykorzystywane w dalszej pracy;

 

- Stosowane metody, techniki i formy pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;

 

- Nauczyciele pracują zespołowo, planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy;

 

- Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.

 

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 

- Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dzieci wykorzystują w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

 

- Nauczyciele realizują podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji;

 

- Każde dziecko podlega obserwacji pedagogicznej, z której formułuje się  i wdraża wnioski  dotyczące osiągnięć dziecka.

 

3. Dzieci są aktywne. 

 

- Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, by wszystkie dzieci były zaangażowane i chętnie w nich uczestniczyły;

 

- Nauczyciel stosuje aktywne metody oraz korzysta z narzędzi TIK;

 

- Na każdym etapie dnia dzieci wdrażane są do samodzielności.

 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

- Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie dzięki panującym w nim relacjom opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu;

 

- Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa  i obowiązki. 

 

- Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania. 

 

 - Dzieci wiedzą jakich zachować się od nich oczekuje – w przedszkolu obowiązuje kodeks zachowania;

 

 - W przedszkolu realizowany są programy i projekty prozdrowotne  i ekologiczne ;

 

 5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

 

 - W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans  edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. 

 

 - Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej. 

 

 6. Rodzice są partnerami przedszkola. 

 

 - Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach wychowawczym i organizacyjnym. 

 

- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

 

 - Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. 

 

 - Rodzice pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola. 

 

 - Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie rozmów indywidualnych  i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

- Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. 

 

 - Organizowane są imprezy środowiskowe: kiermasze świąteczne, konkursy plastyczne, muzyczno – taneczne, olimpiady sportowe, pikniki.

 

 8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

 - W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

 

  9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 

 

 - Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji. 

 

 - Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy. 

 

 - Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do  planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

 - Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych  programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.

 

 - Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny. 

 

 - Współpraca z organem prowadzącym zmierza do dbałości o stan techniczny budynku przedszkola i atrakcyjność jego otoczenia.

 

 

 

 KADRA PRZEDSZKOLA 

 

 1. Obecnie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pracuje, łącznie z dyrektorem, 25  nauczycielek, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi: jedenaście nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, pięć - stopień nauczyciela mianowanego, dziewięć - stopień nauczyciela kontraktowego. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty, szkolenia) organizowane przez CEN w Łomży oraz uczestniczą w Wewnątrz przedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
 2. W przedszkolu pracuje 31 osób - zespół obsługi i administracji, troszczący się o jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń. To dzięki nim w przedszkolu jest czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom, i niestraszne nam cieknące krany i popsute zabawki - wszystko da się naprawić.

Ramowy rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 3 – letnich

 6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

10.30 – 10.40 - Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.40 – 11.20 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.20 – 11.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 – 14.00 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

14.00 – 14.10 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.10 – 14.20 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.20 – 14.40 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ

14.40 – 15.00 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 16.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 4 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

ZABAWA RUCHOWA

10.30 – 10.45 – Poznanie nowej zabawy ruchowej, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.45– 11.15 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.15 – 11.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 – 12.30 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

12.30 – 12.40 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W SALI LUB OGRODZIE

12.40 – 13.30 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności, wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14.30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

 ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 i 6 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ĆWICZENIA PORANNE

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 11.00 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych „odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

11.00 – 11.30 - Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 -  12.30 - Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, bajkach, baśniach i opowiadaniach.

BAWIMY SIĘ W SALI LUB OGRODZIE

12.30 – 13.30 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności, wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14. 30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

  STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Podstawy prawne:

 1. Akt założycielski.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r.., po. 498).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870).
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 575).
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

 ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

 §1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Wołodyjowskiego 2

tel. /086/ 275 24 81

NIP 722-14-52-282

3. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Wołodyjowskiego 2 w którym funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych:

a) dwa oddziały dla dzieci 2,5, 3-letnich;

b) trzy oddziały dla dzieci 4-letnich;

c) trzy oddziały dla dzieci 5-letnich.

2) trzy oddziały dla dzieci 6-letnich (lokalizacja – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,  ul. Kościelna 1),

3) oddział dla dzieci 2,5, 3-letnich i oddział dla dzieci 5, 6-letnich (lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Miejskim Zespole Szkół, ul. Ludowa 5).

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole jest placówką, która:

1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)   przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

7. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie wychowania, dydaktyki i opieki oraz wspomaga indywidualny rozwój dzieci od 3 – go roku życia do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

  §2

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem;

2)   statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem;

3)   nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

4)   rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych  opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

  ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

 §3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

 §4

1. Cel wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)   zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2)   wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

3)   spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku; 

4)   komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

5)   uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6)   inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7)   wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8)   wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9)   wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)   rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2)   szanuje emocje swoje i innych osób;

3)   przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4)   przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5)   rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6)   rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7)   szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8)   zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

9)   wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10)    dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę; 

11)    dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)   przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;  

2)   odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 

3)   posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4)   używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5)   ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6)   nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7)   respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8)   obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9)   komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)   wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2)   wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3)   odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4)   rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5)   odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6)   wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;  

7)   eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

8)   wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9)   czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10)    wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

11)    wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12)    klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13)    eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14)    określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15)    przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16)    posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17)    rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;  

18)    posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19)    podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20)    wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21)    rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22)    reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23)    reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem,            zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

2. Do zadań przedszkola należy:

1)   wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)   tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3)   wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)   zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)   wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6)   wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)   tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)   przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9)   tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)    tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)    tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)    współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13)    kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14)    systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)    systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

16)    organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;

17)    tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)   organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2)   dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3)   stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4)   indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;

5)   uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i zewnętrznych instytucjach kulturalnych;

6)   możliwość organizowania nauczania indywidualnego w grupie dzieci 5 i 6 - letnich;

7)   ścisły kontakt ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w celu stworzenia dzieciom optymalnych warunków do przekroczenia progu szkolnego.

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)   pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2)   informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

3)   udzielanie rzetelnej informacji o dziecku w oparciu o diagnozę wstępną i końcową;

4)   przygotowanie pisemnych informacji rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

5. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1)   bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)   zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek;

3)   zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;

4)   zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela;

5)   stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

6)   stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 §5

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   z zaburzeń zachowania lub emocji;

5)   ze szczególnych uzdolnień;

6)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)   z choroby przewlekłej;

9)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    z niepowodzeń edukacyjnych;

11)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom dziecka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)   rodzicami dzieci;

2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)   rodziców dziecka;

2)   Dyrektora przedszkola;

3)   nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4)   poradni;

5)   pomocy nauczyciela;

6)   asystenta nauczyciela;

7)   pracownika socjalnego;

8)   asystenta rodziny;

9)   kuratora sądowego;

10)    organizacji pozarządowej, innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)   zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)   zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)   porad i konsultacji.

10.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

13. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

14. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym Dyrektora przedszkola.

15. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.

16. Wychowawca grupy lub Dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka.

17. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor przedszkola informuje pisemnie rodziców.

18. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz  placówki doskonalenia nauczycieli na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 §6

1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Dyrektor przedszkola ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

3. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli którym Dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w domu rodzinnym dziecka.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.

11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 10, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

12. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 10 za zgodą organu prowadzącego przedszkole.

13. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka Dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 10.

14. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 13, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.

15. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.

16. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, o której mowa w ust. 15, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi w grupie.

17. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola Dyrektor, w ramach działań, o których mowa w ust. 16, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego.

18. Dzieci objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 17, w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

19. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola Dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

20. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący przedszkole.

§7

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z, niepełnosprawnościami, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w grupie dzieci.

2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna lub Dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli specjalistów.

3. Za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

4. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w sposób dostosowany do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb dziecka w tym zakresie.

5. W ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych przedszkole zapewnia dzieciom:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

3)   zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;

4)   zajęcia specjalistyczne – logopedyczne.

6. Przedszkole stwarza warunki do zabawy i nauki dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

7. Przedszkole zapewnia sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

8. Przedszkole umożliwia integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym.

9.W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu przedszkole współpracuję z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z poradnią specjalistyczną.

   ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 §8

1. Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców.

2. Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 §9

1. Dyrektor powołany jest do pełnienia funkcji przez organ prowadzący przedszkole w drodze konkursu na okres 5-ciu lat.

2. Kompetencje Dyrektora:

1)   kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

2)   jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji;

3)   sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

4)   sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)   przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

6)   wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

7)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

8)   zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;

9)   organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu.

3. Zadania Dyrektora:

1)   opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

2)   prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

3)   gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

4)   sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

5)   przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

6)   co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;

7)   ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

8)   przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9)   organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

10)    współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

11)    kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

12)    przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

13)    występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

14)    przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

15)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16)    współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

17)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

18)    dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1)   wykonuje uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w zakresie działalności przedszkola;

2)   współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;

3)   organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 §10

1. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.

2. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

3. Zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala Dyrektor Przedszkola.

4. Wicedyrektor Przedszkola:

1)   sprawuje nadzór pedagogiczny;

2)   realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;

3)   zastępuje Dyrektora Przedszkola w czasie jego nieobecności;

4)   szczegółowe obowiązki wicedyrektora określają dokumenty o nazwie: „opis stanowiska pracy” oraz „szczegółowy zakres obowiązków”.

5. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy:

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

2)   organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli;

3)   przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji przedszkola ( m.in. koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli);

4)   prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

5)   organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania;

6)   terminowe sporządzanie sprawozdań zleconych przez Dyrektora Przedszkola;

7)   realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego w placówce;

8)   sprawowanie nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji;

9)   obserwowanie zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy;

10)    dokonywanie kontroli dokumentacji pedagogicznej;

11)    uczestnictwo w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;

12)    wnioskowanie do Dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;

13)    w przypadku nieobecności Dyrektora spowodowanej chorobą, zatwierdzanie bieżących dokumentów finansowych;

14)    hospitowanie nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i pohospitacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania;

15)    wnioskowanie do Dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

16)    sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich.

 §11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny, przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)   zatwierdza plany pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola;

2)   podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzania zestawu programów nauczania;

3)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych w przedszkolu;

4)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)   uchwala statut przedszkola;

6)   podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

7)   ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;

2)   przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;

3)   projekt planu finansowego przedszkola;

4)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6)   wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miejskiej o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej.

15. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 §12

1. Rada Rodziców Przedszkola jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców;

2)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.

8. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

10. Do zadań Rady Rodziców należy pomoc i uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach przedszkola.

 §13

1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 §14

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 §15

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)   prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora przedszkola;

2)   przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)   Dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)   swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

  ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 §16

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1)   liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2)   wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego.

 §17

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

 §18

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1)   religia,

2)   logopedia,

3)   język angielski.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)   nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. dla dzieci 3-, 4-letnich, po 30 min. dla pozostałych dzieci;

2)   religia odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 min. dla dzieci 5-, 6-letnich;

3)   zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie;

4)   zajęcia taneczne prowadzone są zespołowo 2 razy w tygodniu po30 min. dla dzieci 5-, 6-letnich.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie.

6. Zajęcia odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach.

7. Nauczyciele zajęć dodatkowych odbierają dzieci z grupy, a po skończeniu zajęć zobowiązani są do osobistego przekazania ich nauczycielowi grupy.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

9. Uczestnictwo dziecka w zajęciach religii uzależnione jest od pisemnej zgody rodziców.

10. Dzieci niebiorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela.

 §19

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6 45 –   7 30 i 15 30 – 15 45 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6 45 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15 30 do momentu zamknięcia przedszkola.

3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) Dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

 §20

1. Przedszkole sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli.

1)   każdy nauczyciel organizujący zajęcia poza terenem przedszkola (piesze wycieczki na terenie miasta), zgłasza wyjście dyrekcji i wpisuje się do księgi wyjść podając miejsce wycieczki, ilość uczestników i czas jej trwania;

2)   zobowiązany jest doprowadzić grupę dzieci do budynku przedszkola po zakończonej wycieczce w takiej samej ilości jak przed wyjściem;

3)   przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza teren przedszkola 1 opiekun sprawuje opiekę nad 15 dziećmi;

4)   wycieczki organizowane poza obszar miasta muszą posiadać opiekuna, który ma uprawnienia kierownika wycieczki;

5)   wyjazd zorganizowany grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki”;

6)   rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego przez rodzica na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu;

7)   w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zapoznaniu z nimi dzieci przed wyjściem w teren;

8)   dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą strona drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów;

9)   jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym:

 1. liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
 2. pojazd musi być prawidłowo oznakowany.

10)    zasady obowiązujące podczas przejazdów:

 1. sprawdzenie stanu liczbowego dzieci przed wejściem i po wejściu do autokaru;
 2. usadzenie dzieci, czuwanie nad bezpieczeństwem w czasie jazdy;
 3. ostatni wsiada nauczyciel;
 4. ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np., co do zatrzymywania się;
 5. o miejscu zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca;
 6. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci;
 7. bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola.

11)     sposób organizowania wycieczek krajoznawczych i turystycznych określają odrębne przepisy.

 §21

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele), którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 3 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

10.30 – 10.40 - Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.40 – 11.20 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.20 – 11.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 – 14.00 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

14.00 – 14.10 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.10 – 14.20 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.20 – 14.40 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ

14.40 – 15.00 - Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 16.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 4 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ZABAWA RUCHOWA

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 10.30 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

ZABAWA RUCHOWA

10.30 – 10.45 – Poznanie nowej zabawy ruchowej, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

10.45– 11.15 - Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

11.15 – 11.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 – 12.30 - Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

ZABAWA RUCHOWA

12.30 – 12.40 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

BAWIMY SIĘ W SALI LUB OGRODZIE

12.40 – 13.30 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności, wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14.30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 5 i 6 – letnich

6.30 – 7.30 – Schodzenie się dzieci w grupach łączonych, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

BAWIMY SIĘ

7.30 – 8.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

ĆWICZENIA PORANNE

8.00 – 8.15 – Zabawa ruchowa, ze śpiewem, przy muzyce.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

8.15 – 8.30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

JEMY ŚNIADANIE

8.30 – 9.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

9.00 – 10.00 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

10.00 – 11.00 - Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych „odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”, realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

11.00 – 11.30 - Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze. (W przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

JEMY OBIAD

11.30 – 12.00 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

ODPOCZYWAMY

12.00 -  12.30 - Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, bajkach, baśniach i opowiadaniach.

BAWIMY SIĘ W SALI LUB OGRODZIE

12.30 – 13.30 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

ROZWIJAMY SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

13.30 – 14.00 - Oddziaływania nauczycieli wyzwalające samorzutną aktywność dzieci, działania utrwalające nabyte umiejętności, wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci.

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

14.00 – 14.10 -  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

JEMY PODWIECZOREK

14.10 – 14.30 - Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

BAWIMY SIĘ W SALI

14. 30 – 15.00 – Aktywność własna dziecka, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

15.00 – 15.30 - Udział w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.

 

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 1000 do 1500.

4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 §22

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

3. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1)   zajęcia rewalidacji indywidualnej,

2)   zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

4. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 §23

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola.

1)   dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 645 do 1545 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

2)   czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3)   przerwa wakacyjna każdego roku jest wykorzystana na:

 1. wykonanie remontu i czynności porządkowych;
 2. pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do Dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1)   dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym;

2)   z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat w formie gotówkowej za usługi świadczone przez przedszkole od 10 do 15 każdego miesiąca u intendenta.

5. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

6. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.

7. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

8. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

 §24

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)   sale do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem;

2)   teren przedszkolny (teren zabaw) ogrodzony z podstawowym wyposażeniem;

3)   gabinet terapeutyczny do pracy indywidualnej z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

4)   pokój nauczycielski;

5)   gabinet Dyrektora;

6)   pomieszczenia administracyjno-księgowe;

7)   pomieszczenia dla bloku żywieniowego;

8)   sanitariaty;

9)   pomieszczenia gospodarcze: magazyny, pomieszczenie gdzie znajduje się sprzęt do prania, węzeł ciepłowniczy;

10)    pokój socjalny.

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 §25

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy Dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

  §26

1. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

  ROZDZIAŁ 5

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 §27

1. W przedszkolu zatrudnia się:

1)   pracowników pedagogicznych nauczycieli (w tym specjalistów);

2)   pracowników ekonomicznych, administracyjno-gospodarczych:

 1. księgowego przedszkola;
 2. intendenta – magazyniera.

3)   pracowników obsługi:

 1. woźną oddziałową;
 2. kucharkę;
 3. pomoc kucharki;
 4. pomoc nauczycielki;
 5. dozorcę.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1)   sumienne i staranne wykonywanie pracy;

2)   przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

3)   przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

4)   przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

5)   dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

6)   przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

  §28

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1)   współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;

2)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;

3)   organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4)   współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5)   opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

2)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

3)   prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

4)   współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

5)   planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;

6)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

7)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

8)   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;

9)   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10)    realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;

11)    czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

12)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

13)    poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

14)    współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

15)    współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych;

16)    przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;

17)    otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
 3. włączenia ich w działalność przedszkola,

18)    prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;

19)    szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;

20)    korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

21)    udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;

22)    kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

23)    realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1)   monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;

2)   przygotowanie dla Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

 §29

1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu przedszkola;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3)   udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 §30

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka;

4)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§31

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1)   sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2)   Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 §32

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1)   zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka;

2)   udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

3)   organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

4)   uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1)   plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału;

2)   dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;

3)   sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;

4)   scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1)   w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego nauczyciel zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych);

2)   w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;

3)   w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 §33

1. Zadaniem głównej księgowej jest:

1)   prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)   prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;

3)   naliczanie i dokonywanie przelewu wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników;

4)   odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetu;

5)   prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania i ksiąg inwentarzowych;

6)   analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu;

7)   w ramach kontroli wewnętrznej: kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz jego zmian;

8)   opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

9)   opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu przedszkola i jego analiza.

2. Zadaniem pomocy nauczyciela jest:

1)   współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom podczas:   pobytu w przedszkolu, na spacerze, wycieczkach, placu zabaw itp.;

2)   pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po leżakowaniu i wyjściem na spacery;

3)   przestrzegać zasad bezpieczeństwa  podczas podawania posiłków, pomagać w samoobsłudze;

4)   sprzątać po „ małych przygodach”;

5)   pomagać przy karmieniu dzieci słabo jedzące;

6)   usuwać lub zgłaszać Dyrektorowi wszelkie  zaniedbania i zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo dzieci: w sali zajęć, placu zabaw, na spacerze itp.;

7)   współpracować  w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniem  ich godności osobistej;

8)   pomagać w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz w dekorowaniu sali;

9)   nieudzielanie rodzicom informacji na temat postępów dydaktyczno – wychowawczych dzieci – jest to zadaniem nauczycielek;

10)    dbać o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;

11)    wykonanie innych prac zleconych przez nauczycielkę grupy i Dyrektora przedszkola w ramach obowiązków służbowych.

3. Zadaniem woźnej oddziałowej jest:

1)   utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach;

2)   dbanie o powierzony sprzęt i mienie przedszkola;

3)   dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne;

4)   przynoszenie posiłków i estetyczne ich podawanie dzieciom;

5)   pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzące;

6)   utrzymanie w czystości naczyń swojej grupy;

7)   przygotowanie leżaków do odpoczynku ( wystawianie i składanie oraz zmiana pościeli);

8)   skontrolowanie ogrodu przedszkolnego przed wyjściem dzieci;

9)   pomoc nauczycielce podczas spacerów i wycieczek;

10)    pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po ćwiczeniach gimnastycznych i wyjściem na spacery;

11)    sprzątanie po „ małych przygodach”;

12)    częściowa pomoc nauczycielce w czasie zajęć;

13)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i nauczycielkę.

4. Zadaniem dozorcy jest:

1)   utrzymywanie porządku w przydzielonych pomieszczeniach (piwnice, węzeł cieplny), terenu wokół przedszkola;

2)   dokonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek;

3)   dostarczanie produktów ze sklepu oraz otwieranie placówki;

4)   dbanie o teren wokół przedszkola ( koszenie trawy, posypywanie piaskiem schodów wejściowych do przedszkola oraz ich odśnieżanie);

5)   udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

6)   przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

7)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i nauczycielki.

5. Zadaniem kucharki jest:

1)   przyrządzanie zdrowych i smacznych posiłków oraz przestrzeganie wydawania ich poszczególnym oddziałom, zgodnie z opracowanym harmonogramem;

2)   utrzymywanie bezwzględnej czystości pomieszczeń kuchennych oraz sprzętu kuchennego;

3)   uczestniczenie w ustalaniu jadłospisów posiłków;

4)   stosowanie się do wymogów HACCAP;

5)   pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

6)   znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

7)   natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

8)   przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

9)   udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

10)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

6. Zadaniem pomocy kucharki jest:

1)   obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

2)   rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

3)   przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

4)   pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

5)   mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

6)   sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

7)   wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

8)   zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

9)   znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

10)    współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

11)    przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

12)    udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

13)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

7. Zadaniem intendenta przedszkola jest:

1)   zakup produktów żywnościowych na poszczególne posiłki;

2)   prowadzenie magazynu żywnościowego;

3)   prawidłowe rozliczanie stanu ilościowego i wartościowego artykułów przyjętych do magazynu;

4)   zbieranie odpłatności za przedszkole, realizowanie czeków gotówkowych;

5)   opracowanie jadłospisów dekadowych;

6)   stosowanie zasad HACCAP;

7)   bieżące prowadzenie rachunkowości magazynowej i kasowej.

8. Szczegółowy zakres działań wszystkich pracowników przedszkola określają indywidualne, ramowe zakresy obowiązków przechowywane w teczkach akt osobowych.

 ROZDZIAŁ 6

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 §34

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;

2)   właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;

3)   swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;

4)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;

5)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6)   pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1)   akceptacji takim jakim jest;

2)   spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3)   aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4)   aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

5)   zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6)   wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

7)   racjonalnego żywienia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)   systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2)   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

3)   bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;

4)   poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

5)   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

6)   dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

 §35

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)   ustną pochwałą nauczyciela;

2)   pochwałą do rodziców;

3)   nagrodą rzeczową;

4)   listem gratulacyjnym, dyplomem;

5)   pochwałą Dyrektora.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1)   reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2)   odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3)   odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4)   powtarzanie poprawnego zachowania;

5)   czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 §36

1. Nauczyciele wraz ze swymi wychowankami budują swój system wartości oparty na ogólnie przyjętym wzorcu postępowania celem nabywania właściwych nawyków, umiejętności i postaw oraz eliminowania zachowań niepożądanych,

2. Zasady budowania systemu motywacji:

1)   nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka;

2)   łączyć nagrody konkretne ze społecznymi;

3)   stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego;

4)   przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego;

5)   unikać nadmiaru nagród;

6)   skonsultować nagrody z rodzicami;

7)   nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach;

8)   nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt;

9)   nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana;

10)    w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka;

11)    zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

3. System motywacyjny przedszkola:

1)   prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych:

 1. dozowanie wody;
 2. używanie mydła;
 3. korzystanie z ręcznika;
 4. korzystanie z toalety;
 5. mycie zębów;
 6. utrzymanie czystości przyborów toaletowych;
 7. poszanowanie intymności.

2)   przestrzeganie umów grupowych w zabawach samorzutnych:

 1. zakaz biegania w sali zabaw;
 2. eliminacja zachowań agresywnych;
 3. przestrzeganie kompromisu w zabawie;
 4. eliminowanie hałasu;
 5. poszanowanie dla pracy i działalności innych;
 6. dbałość o porządek.

3)   wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, w trakcie zajęć organizowanych, w szczególności:

 1. respektowanie poleceń nauczyciela;
 2. współdziałanie z kolegami;
 3. skupianie uwagi na danej czynności;
 4. nie przeszkadzanie innym;
 5. słuchanie innych;
 6. sygnalizowanie w miarę możliwości chęci wypowiadania się;
 7. przyjmowanie prawidłowej postawy.

4)   kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowywania się przy stole:

 1. prawidłowa postawa przy stole;
 2. umiejętne posługiwanie się sztućcami;
 3. korzystanie z kubka i serwetek;
 4. eliminowanie głośnych rozmów;
 5. nie przeszkadzanie innym w jedzeniu;
 6. w miarę możliwości zjadanie swojej porcji.

5)   przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:

 1. przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
 2. nie oddalanie się od grupy;
 3. reagowanie na sygnały nauczycielki;
 4. zachowanie postawy asertywnej w stosunku do obcych osób;
 5. bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym;
 6. poszanowanie przyrody.

 §37

1. Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu:

1)   wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi;

2)   potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy;

3)   szanuję cudzą własność;

4)   wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych;

5)   do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce;

6)   bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości;

7)   pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom;

8)   próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;

9)   stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam;

10)    wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

  §38

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1)   braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;

2)   stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1)   indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych;

2)   konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;

3)   konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;

4)   rozmowy z Dyrektorem,

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1)   wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

2)   ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami;

3)   zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych;

4)   przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

5)   podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

6)   rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Miasta.

6. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 §39

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

2. Do przedszkola nie przyjmuje się dziecka zakaźnie chorego lub z widocznymi objawami choroby (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące) – nie mogą one przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

3. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym rodziców, których obowiązkiem jest odebranie dziecka z przedszkola w celu zapewnienia mu opieki medycznej.

4. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe telefoniczne wezwanie rodziców, jeśli zaobserwuje u dziecka widoczne symptomy choroby, np.:

1)   podwyższoną temperaturę;

2)   zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia);

3)   ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

4)   wyraźne zmiany w zachowaniu dziecka – symptomy zmęczenia, poirytowania, płacz częstszy niż zwykle;

5)   problemy z oddychaniem, spowodowane katarem, bólem gardła, kaszlem;

6)   biegunkę, wymioty;

7)   symptomy choroby zakaźnej.

5. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola w najkrótszym czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.

6. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.

7. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego.

8. W stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy Dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie o zaistniałej sytuacji nauczyciel, Dyrektor przedszkola powiadamiają rodziców dziecka.

9. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela, Dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola.

10. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka choroby – rodzice, są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.

11. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków choroby pasożytniczej lub zakaźnej wśród dzieci.

12. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czystości skóry, włosów dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności pasożytów. W przypadku zaobserwowania choroby rodzic niezwłocznie powiadamia o tym fakcie przedszkole.

13. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia chorób pasożytniczych spoczywa na rodzicach.

14. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia. Rodzice dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.

15. Lekarz rodzinny zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570), który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi, grypa (w tym ptasia grypa u ludzi), krztusiec, legioneloza, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, różyczka i zespół różyczki wrodzonej, salmonelloza, wirusowe zapalenie opon mózgowordzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny), zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej.

16. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób (dodatkowa dezynfekcja, rygor higieniczny, zmiana diety, informacja dla rodziców pozostałych wychowanków).

17. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych, należy wzmóc rygor higieniczny. Zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów, zabawek.

18. Dziecko przewlekle chore może uczęszczać do przedszkola.

19. Rodzic dziecka przewlekle chorego zobowiązany jest do:

1)   przekazania Dyrektorowi lub nauczycielowi, wydanego przez lekarza zaświadczenia o chorobie dziecka;

2)   omówienie z nauczycielem szczegółów na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń oraz sposobu udzielania pomocy w stanach zagrożenia;

3)   pozostawienie w przedszkolu, osobom upoważnionym, numerów telefonów komórkowych do rodziców, lekarza i pielęgniarki.

20. W przypadku chorób przewlekłych obowiązuje oddzielna procedura podawania farmaceutyków:

1)   w przypadku dziecka przewlekle chorego, którego stan zdrowia pozwala na uczęszczanie do przedszkola, na podstawie pisemnej prośby rodziców  i zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę, dopuszcza się podawanie leków przez osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, w trakcie pobytu w przedszkolu;

2)   w przypadku dzieci przewlekle chorych wymagających podawania leków ratujących życie, wymagane jest wskazanie lekarskie oraz pisemna prośba rodziców dziecka oraz zgoda nauczyciela;

3)   przekazania Dyrektorowi lub nauczycielowi, pisemnego oświadczenia o rodzaju pomocy, sposobie i ilości podawanych leków;

4)   wyposażenie apteczki przedszkola w ewentualne lekarstwa;

5)   zawarcie z pracownikami przedszkola odpowiedniego porozumienia.

21. Do przedszkola może uczęszczać dziecko mające zalecenia do specjalnej diety pokarmowej.

22. Rodzic dziecka z alergią pokarmową zobowiązany jest do:

1)   przekazania Dyrektorowi lub nauczycielowi, zaświadczenia o chorobie dziecka i zalecanej diecie pokarmowej wydanego przez lekarza;

2)   omówienie z Dyrektorem lub nauczycielem, szczegółów na temat choroby i wynikających z niej ograniczeń;

3)   pisemne uzgodnienie z Dyrektorem lub nauczycielem, szczegółowej diety pokarmowej – produktów lub składników dozwolonych i zabronionych.

23. Ustalona dieta jest przekazana do realizacji, po akceptacji rodzica potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

24. Rodzic dziecka z alergią pokarmową zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian w diecie dziecka, w celu dokonania korekty i wprowadzeniu zmian po akceptacji rodzica potwierdzonej własnoręcznym podpisem.

 §40

1. Rodzice mają prawo do:

1)   udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);

2)   konsultacji indywidualnych z wychowawcą;

3)   bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy;

4)   wyrażania i przekazywania Dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego statutu;

2)   respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

3)   współpracowanie z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

4)   przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

5)   informowanie nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)   bezzwłoczne zgłaszanie nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

7)   śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń;

8)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

9)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

10)    niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 §41

1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

 §42

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym ( 5 – 6 latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zgubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 §43

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6 45 - 8 30. Ewentualne spóźnienia rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

4. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.

5. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

6. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 §44

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 15 45.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie podpisują oboje rodziców dziecka. Oświadczenie podpisuje jedno z rodziców tylko wówczas, gdy jedno z rodziców nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo jest pozbawione lub ma ograniczoną władzę rodzicielską. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15 45, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej do 16 15. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( Komenda Powiatowa Policji, ul. Ludowa 13, tel. 86 275 72 00).

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 ROZDZIAŁ 7

PRZEPISY KOŃCOWE

 §45

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest Dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.

 §46

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim pracownikom przedszkola i rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

O nas

Kroniki archiwalne jako początek istnienia naszej placówki wskazują datę 15. II. 1971 r. Pierwszą kierowniczką była pani Alicja Głębocka, przedszkole mieściło się w starym drewnianym budynku przy ulicy Jagiellońskiej i nie spełniało żadnych kryteriów dla tego typu placówki.

Personel pedagogiczny i techniczny borykał się z szeregiem trudności do których należał brak bieżącej wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Do dyspozycji przedszkolaków były trzy niefunkcjonalne sale zabaw bez zaplecza sanitarnego, a cały budynek wymagał generalnego remontu.

O remont przedszkola zabiegała nowa dyrektor pani Jadwiga Zawłocka, ale ze względu na koszty przewyższające wartość budynku działania zostały zaniechane. W 1980 dzieci starsze przeniesiono do budynku Domu Młodzieży przy ulicy Mickiewicza gdzie swoje nowe pomieszczenia  nazywały " Rajem". Żądania mieszkańców miasta, ciasnota i brak miejsc w przedszkolach wymusiły na ówczesnych władzach konieczność zaadaptowania na potrzeby przedszkola dwóch pomieszczeń w budynku należącym do PZPR.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego przedszkola przy ulicy Wołodyjowskiego. W listopadzie 1986 r. dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg nowej  siedziby.

Nowy budynek  był dwupiętrowy, przestronny i zapewniał wygodę. Przedszkole posiadało wydzielone powierzchnie komunikacyjne, 6 sal zabaw dla dzieci, oddzielną salę gimnastyczną, ogromną szatnię oraz pomieszczenia dla personelu. Budynek przedszkola otaczał obszerny plac zabaw, który jednak był nieprzygotowany do oddania dzieciom z powodu budowlanego bałaganu. Nowym dyrektorem placówki została pani mgr Anna Wasilewska, która zmagała się z urządzeniem i wyposażeniem pomieszczeń tak, aby spełniały potrzeby dzieci. 

Funkcję dyrektora od 2008 roku pełni Iwona Mojkowska natomiast zastępcą dyrektora jest Anna Tymińska.

Obecnie jesteśmy po trzech etapach remontu.

Przedszkole liczy 13 oddziałów  w tym 2 oddziały w budynku Gimnazjum i 3 oddziały dzieci 6-letnich w budynku Szkoły Podstawowej. Liczba przedszkolaków uczęszczających do placówki wynosi 379  dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole usytuowane jest w pięknym budynku z bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Posiadamy 8 słonecznych sal do zabaw dla dzieci i duży hol dostosowany do prowadzenia zajęć gimnastycznych i uroczystości przedszkolnych. Posiadamy również bogato wyposażoną Salę Doświadczania Świata oraz pracownię przyrodniczą.          

Sale zabaw są wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt. Kąciki zainteresowań zabezpieczają aktualne potrzeby dzieci. Do dyspozycji dzieci jest również ścieżka dendrologiczna wokół budynku przedszkola.

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kompetencje zawodowe, stosują aktywne metody pracy poprzez zabawę. Naszymi priorytetami są: akceptacja dziecka, zaufanie i zaspakajanie jego potrzeb oraz zapewnienie dzieciom dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.  Realizacja treści podstawy programowej wzbogacona jest o działania wychodzące poza jej zakres. Dzieci korzystają z zajęć logopedycznych, zajęć tanecznych, nauki języka angielskiego.

Nasze przedszkole wychowuje do wartości, kształtuje postawy. Uczyć dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak dokonywać właściwych wyborów.

Naszym zadaniem jest ułatwienie podejmowania przez wszystkie dzieci i
słusznych decyzji, zapewnienie dobrej komunikacji międzyludzkiej, budowanie harmonii w życiu, skłanianie do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywd.

Przedszkole opiera swoją działalność nie tylko na spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej względem dzieci, lecz również kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. W swej pracy staramy się wspierać i pomagać rodzicom w wychowaniu ich dzieci.

Spotykamy się z nimi na zebraniach grupowych, omawiamy problemy dzieci podczas kontaktów indywidualnych. Staramy się na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach i zachowaniach dzieci w przedszkolu. Prezentujemy aktualne działania jakie są prowadzone na  gazetce dla rodziców oraz stronie internetowej. Organizujemy uroczystości, zajęcia otwarte, warsztaty, wygłaszamy prelekcje.

Współpraca z rodzicami daje bardzo pozytywne efekty: rozbudza wzajemne zaufanie, szczerość, zrozumienie, wzmocnienia więzi emocjonalne rodziców z przedszkolem.

W obecnym czasie przedszkole musi być instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym. Mając to na uwadze organizujemy uroczystości przedszkolne tj. Dzień Przedszkolaka, Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej, Święto drzewa, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Patriotyczne śpiewanie, Mikołajki, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Bal Pasiastych, Dzień kota, Powitanie Wiosny, Święto Ziemi; Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Dni Teatru, Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Zakończenie roku przedszkolnego.

Prowadzimy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym min. przedszkolnymi z naszego miasta i powiatu, Pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Strażą Pożarną w Wysokiem Mazowieckiem, Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, Nadleśnictwem Rutka, Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szkoła Podstawową, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołem Szkól  Zawodowych im. Stanisława Staszica, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”, Gimnazjum, Księgarnią, Uniwersytetem III Wieku, Poradnia Lekarzy Rodzinnych, Gabinetem stomatologicznym, Parafią Św. Apost. Piotra i Pawła, Biblioteka Publiczną.

Organizujemy różnorodne wycieczki również poza miejsca zamieszkania. Organizując je realizujemy zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy. Organizujemy m.in. wycieczki do Echo Lasu w Michałkach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Łazienek Królewskich w Warszawie, Planetarium w Warszawie, ZOO w Białymstoku i w Warszawie, Białostockiego Teatru Lalek, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Teatru na lodzie w Białymstoku, Fikolandu w Białymstoku, Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Stadniny koni, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Fabryki Wedel w Warszawie Fabryki bombek, Jednostki wojskowej w Plawkach, Szlakiem Rękodzieła Ludowego woj. Podlaskiego, Chatki Baby Jagi, Wioski Św.Mikołaja w Pomigaczach.

Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach i festiwalach oraz w prezentacjach twórczości artystycznej przedszkolaków na forum ogólnopolskim i powiatowym, a także w corocznej. Sami organizujemy liczne konkursy, do których zapraszamy inne placówki z terenu powiatu do których należy min. Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Ulubione Wiersze Dzieci” , „Powiatowy konkurs wiedzy Bezpieczny i zdrowy Przedszkolak” i „Moje miasto – mój powiat - moja Ojczyzna” pod patronatem Starostwa Powiatowego.           

Wychowanie muzyczne i teatralne w przedszkolu jest procesem organizowania doświadczeń muzycznych i teatralnych ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną i teatralną zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka. Dlatego w naszym przedszkolu organizujemy dzieciom przynajmniej raz w miesiącu widowiska teatralne i muzyczne z udziałem profesjonalnych artystów z całej Polski.

Podejmujemy szereg działań i inicjatyw w następujących kierunkach: rozwijanie u dzieci aktywnej postawy wobec własnego zdrowia, promowanie aktywnego stylu życia w całej rodzinie, rozwijanie u dzieci świadomej postawy na rzecz najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego.

W przedszkolu zwracamy uwagę na kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Są one związane z dbaniem o higienę osobistą, spożywaniem pełnowartościowych posiłków, owoców oraz warzyw bogatych w witaminy ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Właściwy sposób odżywiania ma decydujący wpływ na zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową.

Przedszkole upowszechnia czytelnictwo oraz rozwija zainteresowania czytelnicze wśród dzieci m.in. włączamy się do udziału w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” W ramach akcji czytamy codziennie dzieciom fragmenty książek, a przynajmniej raz w miesiącu, organizujemy spotkania, podczas których zaproszeni goście czytają dzieciom wybrane pozycje. Najczęściej wybieramy książki rekomendowane przez fundację, których treści skupiały się na istocie domu rodzinnego, dającego dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Naszymi gości byli zazwyczaj rodzice dzieci ich bliżsi oraz zaprzyjaźnione osoby.

Zawsze staramy się uwrażliwiać dzieci na problemy społeczne, zachęcamy ich do udziału w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Nasi wychowankowie uczestniczą w akcjach charytatywnych takich jak Książka dla szpitala, Paczek dla Hospicjum, Pola Nadziei, Zbiórka makulatury na poczet dzieci z domów dziecka, Góra Grosza, Szlachetna Paczka.

Efektem włączenia się do tych akcji jest uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.

Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Mamy świadomość, że wizerunek przedszkola zależy od naszej pracy w serdecznym, miłym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy tworzyć pozytywny obraz przedszkola oraz planować i organizować pracę tak, by spełniać oczekiwania i życzenia naszych dzieci i ich rodziców.

Oferta edukacyjna

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,
jeśli nie wie - wytłumacz, Jeśli nie może - pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać,
jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami (.)"
Janusz Korczak

Okres, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola nazywany jest złotym wiekiem. To w tym czasie maluch szybko uczy się i doskonali zdobyte dotychczas umiejętności. Od 3 do 6 roku życia kształtuje swój charakter i zainteresowania, staje się coraz bardziej samodzielny.

Naszym celem jest wyposażenie wychowanków w odpowiednie kompetencje, które pomogą im w jak najlepszy sposób wykorzystać rozwijającą się w nich dociekliwość i ciekawość świata jednocześnie przygotowując ich do szkoły.

NASZĄ MISJĄ JEST

Danie dzieciom możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować.Wyzwalanie w dzieciach aktywności.Stworzenie dzieciom warunków do myślenia.Nie żądanie, lecz pokazywanie. Pozwalanie dzieciom na zadawanie pytań i rozwijanie ich umysłów tak, by same chciały chcieć.

WIZJA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego możliwości.

Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach, dalszej edukacji.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Stwarzamy każdemu dziecku atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której bawi się ono, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoja osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata.

Nasze przedszkole otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola - partnerska współpraca z rodzina dziecka.

W naszym przedszkolu integrujemy dzieci pełno- i niepełnosprawne.

W naszym przedszkolu, zgodnie z ideą, jaka przyświecała J. Korczakowi pomagamy dzieciom poprzez:

 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami;
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 • kształtowanie postaw moralnych poczucie sensu i wartości życia, wartości uniwersalne i rozróżnianie dobra od zła;
 • propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
 • organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
 • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

Jest możliwe ponieważ:

 • realizujemy założenia reformy oświatowej;
 • spełniamy funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, a także umożliwiamy wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;
 • dbamy o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną;
 • realizujemy programy autorskie uwzględniające edukację zdrowotną, muzyczną, językową, plastyczną, przyrodniczą i artystyczną;
 • promujemy zdrowy styl życia dziecka w domu i w przedszkolu;
 • ściśle współpracujemy z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci;
 • skutecznie informujemy rodziców o postępach edukacyjnych dziecka;
 • współpracujemy z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, pozyskiwanie sponsorów;
 • promujemy znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności;
 • tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie,innych ludzi i otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, nabywanie doświadczeń obcowania z kulturą, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki;
 • wspieramy uzdolnienia oraz wspomagamy dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.organizujemy proces kształcenia zapewniający wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Sekretem sukcesu wychowawczego jest dokładne poznanie wychowanka. Dzięki temu możemy wspierać ich w każdej sferze rozwoju. Do każdego dziecka podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu w naszym przedszkolu panuje ciepła i miła atmosfera połączona z fachową opieką.

Cotygodniowe planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej uwzględnia: nasze cele wychowania i nauczania,działania zorientowane na dziecko,aktualne pory roku,święta i uroczystości, tradycje przedszkola.

Każde dziecko rozpoczynające edukację szkolną powinno reprezentować określony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poziom umiejętności i wiadomości z różnych dziedzin edukacji. W związku z tym proponujemy Państwa dzieciom ofertę edukacyjną, która umożliwi ich osiągnięcie.

Dzięki niej absolwent naszego przedszkola:

 • ma świadomość własnej tożsamości;
 • ma pozytywny obraz samego siebie;
 • śmiało wyraża swoje opinie;
 • prezentuje aktywność i ciekawość   poznawczą;
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi;
 • przestrzega zasad współżycia w grupie;
 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • jest samodzielny w samoobsłudze.

W naszej placówce praca z dziećmi opiera się głównie na programie: Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

NASZYM WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY

 • bezpieczne warunki pobytu, ciepłą, rodzinną atmosferę
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi
 • osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każdego wychowanka
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące:

- zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
- zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
- zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
- zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
- zajęcia ruchowe i gimnastyczne
- gry i zabawy w terenie

oraz
- smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki
- wspólne uroczystości i imprezy
- szeroki wachlarz imprez kulturalnych
- wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum,
- udział dzieci w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • zajęcia taneczne
 • język angielski
 • religia
 • terapia logopedyczna.

 

Pracownicy

Obecnie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pracuje, łącznie z dyrektorem, 26  nauczycielek, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi: dziewięć nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, siedem - stopień nauczyciela mianowanego, osiem - stopień nauczyciela kontraktowego a dwie posiada stopień nauczyciela stażysty. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty, szkolenia) organizowane przez ODN w Łomży i Białymstoku oraz uczestniczą w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

W przedszkolu pracuje 25 osobowy zespół obsługi i administracji, troszczący się o jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń. To dzięki nim w przedszkolu jest czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom, i niestraszne nam cieknące krany i popsute zabawki - wszystko da się naprawić.

Grupy

W roku szkolnym 2016/2017 na poszczególnych grupach pracują:

Gr. I (3 – latki)

Nauczycielki: p. Agata Faszczewska, p. Mariola Grabowska

Pomoc nauczyciela: p. Katarzyna Zaremba

Woźna: p. Małgorzata Wierzbowska

 

Gr. II (4 – latki)

Nauczycielki: p. Małgorzata Niemyjska, p. Barbara Konopko

Woźna: p. Małgorzata Kaczyńska

 

Gr. III (3 – latki)

Nauczycielki: p. Renata Brzozowska, p. Barbara Konopko, p. Bogusława Dąbrowska

Woźna: p. Elżbieta Fischer

 Pomoc nauczyciela: p. Aleksandra Mączyńska – Kozikowska, p. Emilia Rzymska.

 

Gr. IV (4 – latki)

Nauczycielki: p. Bożena Jaworowska,  p. Ewa Pieńkowska, p. Magdalena Brzósko 

Woźna: Iwona Gołaszewska

 

Gr. V (5 – latki) 

Nauczycielki: p. Elżbieta Modzelewska, p. Joanna Zawistowska

Woźna: p. Urszula Lipka

 

Gr. VI (5 – latki)

Nauczycielki: p. Urszula Tymińska, p. Iwona Mojkowska, p. Barbara Konopko

Woźna: p. Danuta Ostrowska 

 

Gr. VII (5 – latki)

Nauczycielki: p. Katarzyna Prużanin,  p. Ewa Pieńkowska,

Woźna: p. Marta Michalczuk 

 

Gr. VIII (4 – latki) 

Nauczycielki: p. Ewa Kolińska, p. Mariola Grabowska

Woźna: p. Anna Baczewska

 

Gr.  IX  (3 – latki)

Nauczycielki: p. Sylwia Musiejczuk, p. Joanna Zawistowska

Pomoc nauczyciela: p. Anna Sęk

Woźna: p. Jolanta Sakowicz

 

Gr.  X  (6 – latki)

Nauczycielki: p. Magdalena Doroszkiewicz, p. Weronika Żukowska, p. Diana Dzierżko

Woźna: p.  Jolanta Szepietowska 

 

Gr.  XI  (6 – latki)

Nauczycielki: p. Izabela Fiedorczuk, p. Monika Łuniewska, p. Beata Mojkowska

Woźna: p.  Agnieszka Bieduń 

 

Gr.  XII(6 – latki)

Nauczycielki: p. Dorota Zawistowska, p. Monika Łuniewska, p. Weronika Żukowska

Woźna: p.  Aneta Kulik

Przyjaciele przedszkola

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi...".

Jan Paweł II

 
 
Dzieci, rodzice i nauczyciele z Przedszkola Miejskiego Nr2 pragną podziękować za wielkie serce. Nie każdy człowiek okazuje serce dzieciom, tak jak to uczynili nasi Przyjaciele. Pomoc, którą zaoferowaliście jest bezcenna. Dzięki niej dzieci z naszego przedszkola będą mogły rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Cieszymy się, że są jeszcze w naszym mieście ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci.

Dziękujemy firmom i osobom prywatnym:

 • Grupie „Biznes Polska”
 • Nadleśnictwu Rudka – Stanisławowi Stanisławskiemu
 • Stowarzyszenie „ Bliżej Ciebie” – Alicji Zdziarskiej
 • Firmie „Mikro” – Szymonowi Buczyńskiemu
 • Spółdzielni Mleczarskiej „ Mlekovita”
 • Właścicielowi sklepu " U Wojciecha" panu W. Brzozowskiemu
 • Właścicielom sklepu " Jaskółka" państwu A. i P. Stypułkowskim
 • Państwu D. i T. Menteckim
 • Państwu M. i B. Murawskim
 • Państwu B. i D. Płońskim
 • Państwu K. i T. Prużanin
 • Państwu K. i Z. Prużanin
 • Państwu M. i S. Sokołowskim
 • Państwu H. i G. Szymańskim

 

                                                                    Dziękujemy!!!!

Współpraca

Istotną rolę w życiu przedszkola odgrywają rodzice, dlatego dużo uwagi przywiązujemy do współpracy z nimi. Prowadzimy:

 • kąciki dla rodziców
 • zajęcia otwarte
 • festyny
 • spotkania ze specjalistami
 • biuletyny informacyjne. 

             Nasze przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie naszego miasta:

 • Komendą Powiatową Policji
 • Powiatową Komendą Straży Pożarnej
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury
 • Biblioteką Publiczną - oddział dla dzieci
 • Księgarnia - Dom Książki 
 • Uniwersytetem III wieku
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy " Bliżej Ciebie"
 • Fundacją "Larus"
 • Powiatową Stacją Epidemiologiczną
 • Nadleśnictwem Rutka
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
 • Przedszkolem Miejskim Nr 1
 • Szkołą Podstawową Nr 1
 • Gimnazjum
 • Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
 • Zespołem Szkół Zawodowych 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

      oraz z

 • Teatrem Aktora i Lalek w Łomży
 • dwumiesięcznikiem " Echo Wysokiego"
 • Gazetą Współczesną.

Kalendarz imprez

 Przez cały rok szkolny organizowane są imprezy i uroczystości przedszkolne:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Święto Drzewa
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Sprzątanie Świata
 • Patriotyczne śpiewanie
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Święto Pluszowego Misia
 • Mikołajki
 • Spotkania opłatkowe
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Basiowy bal pasiastych
 • Konkurs powiatowy "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
 • Dzień Ziemi
 • Powiatowy konkurs patriotyczny "Czy znasz nasz Kraj?"
 • Konkurs powiatowy "Ulubione wiersze dzieci"
 • Dzień Matki
 • Piknik Rodzinny
 • Olimpiada sportowa przedszkolaka
 • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego