PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 1. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela – w terminie 1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

 2. Wyznaczenie opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu.

 3. Przedłożenie dyrektorowi przedszkola projektu planu rozwoju zawodowego – nauczyciel stażysta przedstawia projekt w ciągu 20 dni od rozpoczęcia zajęć; nauczyciel kontraktowy i mianowany załączają projekty do wniosków o rozpoczęcie stażu.

 4. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora – w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Dyrektor może zwrócić projekt planu do poprawy, wskazując na piśmie zakres niezbędnych zmian. Nauczyciel zobowiązany jest poprawić projekt planu niezwłocznie, zgodnie z zaleceniami dyrektora, i przedłożyć go ponownie.

 5. Przedstawienie przez opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektorowi – w ciągu 14 dni od zakończenia stażu przez nauczyciela.

 6. Ocena dorobku zawodowego – dyrektor ustala tę ocenę w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania; ocena uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego ocena jest ustalana po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, a w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 7. Wydanie opinii przez radę rodziców – w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.

 8. Odwołanie się nauczyciela od oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w terminie 14 dni od otrzymania oceny.

 9. Rozpatrzenie odwołania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w ciągu 21 dni. Ocena dorobku zawodowego ustalona przez organ rozpatrujący odwołanie jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel może przystąpić do egzaminu lub ubiegać się o akceptację komisji.

 10. Termin rozpoczęcia dodatkowego stażu – gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego jest negatywna, ponowna ocena może być dokonana po odbyciu przez nauczyciela, na jego wniosek i za zgodą dyrektora przedszkola, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Staż rozpoczyna się 1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 11. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (nauczyciel składa je dyrektorowi przedszkola) – w terminie 30 dni od zakończenia stażu.

 12. Złożenie wniosku do komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej: w pierwszym terminie – do 30 czerwca, w drugim terminie – do 31 października.

 13. Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego: w pierwszym terminie – do 31 sierpnia, w drugim terminie – do 31 grudnia.

 14. Terminy składania wniosków: w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – w roku, w którym uzyskali oni pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu; w przypadku nauczyciela mianowanego – w okresie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosków nauczyciele ci zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.