PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

 

 1. W przypadku wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola nauczyciel wpisuje do zeszytu spacerów termin oraz miejsce spaceru, a wcześniej (przynajmniej 2 dni wcześniej) uzgadnia to wyjście z dyrektorem przedszkola.

 2. Przynajmniej na 2 dni przed wyjściem z dziećmi poza teren przedszkolny nauczyciel wywiesza pisemną informację dla rodziców, aby mogli oni zaopatrzyć dzieci w stosowną odzież.

 3. W przypadku wycieczki, która wiąże się z przejazdami środkami komunikacji miejskiej (autobusem, tramwajem), nauczyciel 3 dni wcześniej uzgadnia z dyrektorem przedszkola termin i cel wycieczki, omawia jej przebieg z kierownikiem wycieczki oraz wypełnia kartę wycieczki, którą przed wyjazdem przekazuje dyrektorowi przedszkola, zastępcy dyrektora lub kierownikowi gospodarczemu.

 4. Na zajęciach odbywających się poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę dorosłych, przy czym:

  • podczas spacerów poza teren przedszkolny 1 opiekun przypada na 10 dzieci,

  • przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej 1 opiekun przypada na 5 dzieci.

 1. Przed wyjściem poza teren przedszkolny nauczyciel ewidencjonuje stan dzieci w dzienniku i na tablicy ogólnej frekwencji przedszkolnej.

 2. Przed wyjazdem na wycieczki autokarowe przygotowuje się listę dzieci, a stan przekazuje dyrektorowi przedszkola tuż przed odjazdem.

 3. Rano, przed wyjściem w dziećmi nauczyciel ustala z nimi zasady zachowania się podczas wycieczki.

 4. Przed wyjściem z przedszkola nauczyciel dba, aby dzieci załatwiły swoje potrzeby fizjologiczne, oraz sprawdza, czy dzieci są ubrane odpowiednio do pogody i danej sytuacji.

 5. W ostatniej chwili nauczyciel ponownie sprawdza stan dzieci.

 6. W przypadku przejazdu tramwajem nauczyciel wchodzi z dziećmi do pierwszego wagonu.

 7. Opiekun wycieczki sprawdza stan dzieci każdorazowo przed wyruszeniem z danego miejsca pobytu, przejazdu czy zwiedzania, a także po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.

 8. Niedopuszczalne jest kontynuowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 9. Na wycieczkę opiekun zabiera właściwie wyposażoną apteczkę.

 10. Po powrocie z wycieczki do przedszkola należy zgłosić powrót dyrektorowi przedszkola, a jeżeli dyrektor jest w danym momencie nieobecny – zastępcy dyrektora lub kierownikowi gospodarczemu.