PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE LUB EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Podstawa prawna:

art. 33 ust. 1 pkt 1 i art. 64 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 1. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji dziecka w momencie pojawienia się trudności wychowawczych – pogłębiona obserwacja dziecka, przegląd istniejącej dokumentacji dziecka (karta zapisu do przedszkola, karta informacyjna o dziecku, opinie i orzeczenia psychologiczne i medyczne).

 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów dziecka:

  • prowadzi rozmowy z dzieckiem;

  • wymienia spostrzeżenia z pedagogami pracującymi w danej grupie, wspólnie z nimi ustala plan działania i opracowuje go w terminie jednego miesiąca od momentu dostrzeżenia problemu;

  • zgłasza problem dyrektorowi przedszkola i przekazuje plan działań wychowawczych lub edukacyjnych do zatwierdzenia.

 1. Nauczyciel informuje rodziców o trudnościach wychowawczych lub edukacyjnych ich dziecka oraz zapoznaje ich ze swoim planem działań. Rodzice pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z planem działań wychowawczych lub edukacyjnych. Jednocześnie zobowiązują się do rzetelnej współpracy.

 2. W przypadku długofalowych trudności nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności występujących u dziecka.

 3. Nauczyciel zgłasza problem psychologowi zatrudnionemu w przedszkolu.

 4. Na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.

 5. Nauczyciel pracuje z dzieckiem według opracowanego programu, włącza do współpracy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i konsultuje się z najbliższą poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców o przebiegu pracy z dzieckiem.